h

Verkiezingsprogramma SP Lingewaard 2018-2022

11 maart 2018

Verkiezingsprogramma SP Lingewaard 2018-2022

Foto: Maurits Gemmink

Doorbouwen aan een sociaal en leefbaar Lingewaard

 

Hoofdstuk

1. Zorg en Welzijn

2. Sport, Cultuur en Onderwijs

3. Wonen

4. Werk en Inkomen

5. Mobiliteit

6. Natuur, Milieu en Duurzaamheid

7. Dierenwelzijn

8. Veiligheid 

9. Bestuur en Dienstverlening

10. Financiën 

1) Zorg EN WELZIJN

Foto: Maurits Gemmink

Zorggeld alleen naar zorg!

Iedereen doet er toe en moet mee kunnen doen is bij de SP geen loze kreet, maar maken we waar in daden. De SP weigert dan ook weg te kijken bij de problemen op de zorg die veroorzaakt zijn door het college. Wij keuren het minimaliseren van zorgverstrekking, de slinkse trucs bedoeld om zorgvragers buitenspel te zetten, het laten afvloeien van bespaarde zorggelden en de boete op ziek of gehandicapt zijn af!

Iedereen behoort de zorg te krijgen die nodig is. Dat is nu lang niet altijd het geval, omdat de zorgvragers vaak afgehouden en tegengewerkt worden. Zo hoopt de gemeente geld, bedoeld voor de zorg, te besparen en deze bespaarde gelden via een omweg in te zetten voor zaken die zij van groter belang achten dan goede zorg voor alle zorgbehoevenden. Wat de SP betreft neemt Lingewaard zo gauw als mogelijk afscheid van dit verwerpelijke beleid. Wij willen dat zorgvragers direct en correct geholpen worden bij de procedure voor de verstrekking van een voorziening i.p.v. dat ze afgehouden en tegengewerkt worden.

Beter toegankelijke zorg zonder eigen bijdrage. Het kan gerealiseerd worden met de beschikbare gelden begroot voor de zorg, wanneer die gelden daadwerkelijk behouden blijven voor de zorg. Daarom was, is en blijft de SP tegen het laten afvloeien van de zorggelden naar de algemene reserve. Ook kijkt de SP kritisch naar uitgaven van de zorggelden. Wij willen immers dat het zorggeld zoveel als mogelijk in echte zorg voor mensen wordt geïnvesteerd en niet verdwijnt in de zakken van ‘zorggraaiers’ of besteed wordt aan zaken die uit een ander potje gefinancierd moeten worden. Wanneer het zorggeld behouden blijft en doelmatig besteed gaat worden kan de zorg beter, toegankelijker, menselijker en zonder eigen bijdrage geregeld worden. Daar gaat de SP voor!

Recht op zorg voor iedereen

Als mensen zorg en/of voorzieningen nodig hebben, moet daarin kunnen worden voorzien. Wat de SP betreft is het verkrijgen van zorg geen gunst maar een recht! Iedere zorgvrager heeft recht op een eerlijke procedure en behoort de zorg te krijgen die nodig is!

Wij willen af van de afhoudende opstelling, het telefonisch afpoeieren, het opwerpen van ‘onzichtbare drempels’ en het op slinkse wijze ontnemen van recht op bezwaar en onnodige bureaucratie.

Elke zorgvrager die zich meldt bij de gemeente krijgt wat de SP betreft een zogeheten keukentafelgesprek. Dat keukentafelgesprek mag niet afgedaan worden als een keukentafelmelding, waarbij de ambtenaren op het gemeentehuis al van te voren hebben besloten wat de gemeente vooral niet gaat verstrekken. 

Wat de SP betreft gaan de ambtenaren samen met zorgprofessionals inventariseren wat er nodig is. Het is vervolgens aan de zorgprofessionals om de uiteindelijke indicatie te stellen.

De SP is tegen het inhuren van commerciële medische adviesbureaus. Deze bureaus zijn immers (ook) afhankelijk van opdrachten van gemeenten en zijn daarom gauw geneigd om de gemeente ter wille te zijn, wat vrijwel altijd ten nadele van de zorgvragers uitpakt. Wat de SP betreft bepalen niet commerciële keuringsartsen en ambtenaren wat de medische toestand is van een zorgvrager en welke zorg nodig is, maar laten we dat over aan huisartsen, specialisten en ervaren wijkverpleegkundigen.

Voorzieningen die nodig zijn voor een leefbaar huis, of zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving bevorderen, moeten altijd geleverd worden.

Mocht de gemeente een gevraagde voorziening niet willen verstrekken dan behoort de zorgvrager direct en automatisch een beschikking aangereikt te krijgen, zodat hij of zij de mogelijkheid heeft om in bezwaar te gaan tegen de afwijzing. Dat de gemeente dit momenteel niet doet, waardoor de zorgvrager de mogelijkheid om in bezwaar te gaan ontnomen wordt, is zeer verwerpelijk.

Ook is de SP van mening dat de mogelijkheid om zelf de zorg en voorzieningen te regelen via een persoonsgebonden budget (PGB) behouden moet blijven.

Privacy op orde

Medische gegevens behoren veilig te zijn, maar dat dit nog niet naar behoren geregeld is bij de gemeente Lingewaard is meerdere malen duidelijk geworden. Zo geraakten medische dossiers kwijt en werden medische gegevens, zonder medeweten en toestemming van de cliënt, gedeeld met ambtenaren en anderen die niks met de casus te maken hebben. Op aandringen van de SP deed het college de toezegging dat de gemeente Lingewaard zich zou gaan houden aan de Privacywetgeving. De SP zal dit nauwlettend in de gaten houden en ingrijpen als de gemeente over de schreef blijft gaan.

Tegemoetkoming voor hoge zorgkosten

Gemeenten zijn verantwoordelijk gemaakt om mensen met hoge zorgkosten financieel te compenseren nadat de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten per 2015 is geschrapt. Deze regeling is echter vrijblijvend en daar maakte het college dankbaar gebruik van. De gelden werden in eerste instantie niet ingezet om de chronisch zieken en gehandicapten te ondersteunen. Met dank aan de SP kwam daar verandering in en sinds 2016 worden chronisch zieken en gehandicapten jaarlijks gecompenseerd voor de hoge zorgkosten. Deze regeling moet behouden blijven.

Afschaffen van de eigen bijdrage

Ziek of gehandicapt zijn is geen keuze, het overkomt mensen. Wat de SP betreft worden deze mensen niet langer opgezadeld met een extra lastenverhoging maar krijgen zij goede hulp zonder eigen bijdrage.

SP op de bres voor mantelzorgers 

Daar waar het huidige college inzet op het maximaal afschuiven van zorg op de mantelzorgers, wil de SP juist inzetten op het beter ondersteunen, ontlasten en belonen van mantelzorgers. Wij willen dat de aanwezigheid van mantelzorg niet langer betekent dat de gemeente zich automatisch geheel terugtrekt voor hulp in de vorm van thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast zetten wij ook in op respijtzorg (tijdelijke vervangende zorg), vrijstelling van sollicitatieplicht bij intensieve mantelzorg en willen we serieuze gemeentelijke inzet om eenzaamheid onder mantelzorgers tegen te gaan. Mantelzorgers die op grote afstand van de mantelzorg ontvanger wonen en dichtbij willen wonen, moeten voorrang krijgen bij het verkrijgen van een huurwoning. Verder wil de SP dat het mantelzorgcompliment verdubbeld wordt. Daar spreekt niet alleen meer waardering uit, maar is tevens bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten die mantelzorgers vaak maken. Ook vindt de SP het van belang dat mantelzorgers en ouderenstichtingen beter betrokken moeten worden bij beleidsplannen omtrent de zorg.

Goede tarieven voor goed werk 

Onze zorgmedewerkers verdienen een eerlijk loon voor het goede werk dat zij verrichten. Bij de aanbesteding van (thuis)zorg kiest de SP dus voor organisaties die hun personeel CAO-conforme lonen of meer betalen. De strijd voor een beter CAO-loon wordt op landelijk niveau gestreden. Ook daar gaat de SP voorop in de strijd voor een beter loon voor de zorgmedewerkers.

Jeugdzorg: Geen risico’s met kinderen maar direct goede zorg!

Wat de SP betreft wordt er geen enkel risico genomen met kinderen. Daarom wil de SP dat direct effectieve professionele hulp, dichtbij huis en zonder ingewikkelde bureaucratie aangeboden wordt aan kinderen en hun ouders. Om te voorkomen dat ouders en jeugdigen verdwalen in het nieuwe systeem Jeugdwet is het van belang dat de nieuwe Jeugdwet helder en begrijpelijk uitgelegd wordt aan hulpvragers die er mee te maken hebben. Voor alle organisaties waar met kinderen gewerkt wordt moet het protocol ‘herkenning kindermishandeling en huiselijk geweld’ (Veilig Thuis) in werking zijn. Naast alcohol- en drugsverslaving, is ook van belang dat er aandacht besteed wordt aan andere verslavingen zoals gok-, game- en internetverslaving.

Behoud van kleinschalige (zorg)voorzieningen in de kernen

We geloven in kleinschalige (zorg)voorzieningen in de kernen. Voorzieningen in de buurt zijn het fundament van de gemeente en voorkomen eenzaamheid en zwaardere zorgbehoefte. Daarom wil de SP alle participatiepunten, repair cafés en open eetcafés behouden en waar mogelijk versterken. Van belang is ook dat de medewerkers veel eerder op de hoogte worden gebracht van nieuwe taken die bij de participatiepunten worden neergelegd.

Adviesraad WMO-jeugd

De Adviesraad WMO-jeugd geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over zaken met betrekking tot het sociale domein en doet dit aan de hand van een formeel instellingsbesluit. De Adviesraad WMO-jeugd is onafhankelijk en behartigt de belangen van kwetsbare inwoners. Het huidige college zit kennelijk niet op bemoeienis van de Adviesraad WMO-jeugd te wachten, aangezien deze raad vaak genegeerd of te laat betrokken wordt bij (nieuw) beleid. Daardoor wordt het de Adviesraad WMO-jeugd erg lastig gemaakt om hun taak goed uit te voeren wat ten nadele kan uitpakken voor kwetsbare inwoners. De SP vindt deze gang van zaken kwalijk en wil dat de Adviesraad WMO-jeugd veel beter betrokken wordt bij (nieuw) beleid. 

Acute huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenduren

Uit SP-onderzoek, gedaan onder 500 inwoners naar de kwaliteit van de acute huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenduren, bleek dat het overgrote deel ontevreden was over deze zorgverlening. Veel inwoners klaagden over de slechte bereikbaarheid en lange wachttijden. Echt verontrustend was het gegeven dat 11% van de ondervraagden de huisartsenpost helemaal niet kon bereiken en dat het ontbreken van vervoer geen reden bleek voor huisbezoek van de dienstdoende arts. Enkele Lingewaardse huisartsen meldden zich bij de SP om hun zorgen kenbaar te maken. Het college vond het echter niet nodig om in actie te komen. Toch heeft de grootschalige actie van de Lingewaardse SP geleid tot de nodige verbeteringen. Zo werd een extra arts ingezet, wordt er beter samengewerkt met de ambulancedienst en lijkt het erop dat er meer bereidheid is om huisbezoeken af te leggen. Om te bezien welke effecten deze positieve veranderingen teweeg gebracht hebben wil de SP graag een tevredenheidsonderzoek onder de inwoners van Lingewaard omtrent de acute huisartszorg in de avond-, nacht- en weekenduren. Aan de hand van de uitkomsten moet bezien worden of en welke acties er ondernomen moet worden.

2) Sport, Cultuur en Onderwijs

Foto: flickr.com

Sport

Sport en bewegen is goed voor iedereen. Het stimuleert groei en ontwikkeling, geeft zelfvertrouwen en behoud van vitaliteit. Veel bewegen verlaagt het risico op veel aandoeningen en heeft gunstige effecten op het lichaam. Dit geldt voor jongeren, volwassenen en ouderen. Sport en bewegen is goed voor je gezondheid, versterkt sociale contacten, voorkomt sociale isolatie en eenzaamheid en versterkt gemeenschappelijke normen en waarden. Om sport en bewegen te vorderen wil de SP dat:

 • sportverenigingen en scholen nauw samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Indien nodig moet er ondersteuning van buurtsportcoaches mogelijk zijn;
 • sportclubs in opdracht van de gemeente uitvoeringstaken van het gemeentelijke sport- en gezondheidsbeleid op zich gaan nemen. Denk dan aan bewegingsonderwijs aan ouderen of programma’s tegen obesitas voor de jeugd;
 • alle binnen- en buitensportaccommodaties goed onderhouden en veilig zijn;
 • Lingewaardse verenigingen niet verdrongen worden door verenigingen van buitenaf bij inroostering van sportruimten;
 • waar mogelijk meer trapveldjes voor de jeugd worden gerealiseerd;
 • slechte fiets- en voetpaden aangepakt worden;
 • er een haalbaarheidsonderzoek plaats vindt met betrekking tot het realiseren van een kunstgrasvoetbalveld in de kleine kernen; 
 • alle kunstgrasvoetbalvelden voorzien zijn van veilige toplaag;
 • de Meedoenregeling behouden blijft, zodat de sport ook toegankelijk blijft voor inwoners met een krappe beurs. 

Cultuur

Kunst en cultuur zijn onmisbaar in een samenleving. Het draagt direct bij aan de ontwikkeling en de creativiteit van mensen en brengt mensen dichter bij elkaar. De SP pleit er daarom voor dat de gemeente voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur steunt en stimuleert. Dergelijke voorzieningen horen voor iedereen toegankelijk te zijn en moeten daarom laagdrempelig en betaalbaar blijven. Behoud van de Meedoenregeling draagt hier aan bij. Leegstand van gemeentelijke panden moet voorkomen worden, echter mocht er toch een pand (tijdelijk) leeg komen te staan, dan zien we graag dat deze beschikbaar wordt gesteld als atelier- of repetitieruimte, zolang er geen andere bestemming voor is.

  

Foto: Brian Claassen

De Bieb kan op de SP rekenen!

Een bibliotheek is van enorme waarde voor de samenleving, niet alleen om boeken uit te lenen en mensen te informeren, maar ook als ontmoetingsplek, een plek voor huiswerk, leesbevordering, toegang tot computers, taalcursussen en allerlei culturele activiteiten. Mede dankzij een grootschalige actie van de SP, waarbij maar liefst 4300 handtekeningen werden opgehaald, bleven de bibliotheken in de grote kernen behouden. Samen met de PvdA en het CDA zorgde de SP ervoor dat de bieb weer terug is gekeerd in de kleine kernen. Nu alle kernen voorzien zijn van een bieb willen wij dat ook zo houden. In 2020 wordt het bibliotheekbeleid opnieuw besproken in de raad. De Bieb kan ook dan op de SP rekenen!

Goed onderwijs voor iedereen

Goed onderwijs is, naast het gezin waarin je opgroeit, de aanjager van kansen en de motor van persoonlijke groei en ontplooiing. Een leven lang. Iedereen verdient gelijke kansen om iets te maken van zijn of haar leven. Een krappe beurs mag ontwikkeling en zelfontplooiing nooit in de weg staan. De strijd voor goed onderwijs vindt vooral plaats op landelijk niveau. Daar in Den Haag strijdt de SP onder andere voor een volwaardige studiebeurs, kleinere klassen, minder bureaucratie, meer onderwijspersoneel, betere betaling van onderwijspersoneel en het juist besteden van onderwijsgeld.

Op lokaal niveau zorgen we voor goede huisvesting van scholen met een gezond binnenklimaat in een veilige en prettige omgeving met voldoende groen. Behouden we de maatregelen ter voorkoming van ontwikkelings- en leerachterstanden bij kinderen. Continueren we de voorschoolse en vroegschoolse educatie, IKC’s en kinderdagopvang. En zetten we extra in op het aanpakken van laaggeletterdheid.

Waar kinderen in de knel komen door invoering van het passend onderwijs, moet de gemeente betrokken blijven. Geen kind mag tussen wal en schip raken. Waar nodig, moet de gemeente in gesprek gaan met het samenwerkingsverband om naar oplossingen te zoeken. Dat is niet alleen beter voor de leerling zelf, maar ook voor de rest van de klas en (de werkdruk van) de leraar.

3) Wonen

Foto: Brian Claassen

Betaalbaar wonen in een prettige omgeving

De SP gaat voor diverse wijken met voldoende groen, voldoende speelruimte voor de kinderen en honden uitlaatplaatsen, waar zowel koop- als huurwoningen voor jong en oud in alle segmenten te vinden zijn.

Aangezien het percentage betaalbare huurwoningen in Lingewaard met 20% ver onder het landelijk gemiddelde ligt, de vraag voor starterswoningen, betaalbare huur- en seniorenwoningen veel groter is dan het aanbod en ontwikkelaars veel liever (peper)duur dan goedkoop bouwen, zal de SP zich met name voor bijbouw van betaalbare woningen voor jong en oud, blijven inzetten. Dit zal nodig zijn om de juiste balans op orde te krijgen. Verkoop van sociale huurwoningen in wijken waar het percentage huurwoningen erg laag is keuren wij af.

Afgelopen raadsperiode zette de SP zich (succesvol) in tegen huurverhogingen boven de inflatiecorrectie. Dat blijven we doen. Ook zal de SP zich stevig gaan inzetten voor woonlastenverlaging door verduurzaming van huur- en koopwoningen. Gezien de financiële situatie van de Lingewaardse woningcorporaties gaat het bijbouwen en verduurzamen van sociale huurwoningen zonder woonlastenverhogingen prima samen.

Wat de SP betreft krijgen ouderen voorrang om in hun eigen kern te blijven wonen. Zijn zij van plan om te verhuizen naar een kleinere woning dan moet dat mogelijk zijn zonder woonlastenverhoging.

Wijken die aan een opknapbeurt toe zijn moeten opgeknapt worden. Daarom bewaken we de beloofde revitalisering van de Zilverkamp en werken we mee aan het opknapplan van de Lootakkers in Gendt.

De SP wil dat inwoners en belangengroeperingen vroegtijdig betrokken worden bij besluitvormingen die hen direct aangaan. En wil dat haalbare sociale en leefbaarheid bevorderende inwonersinitiatieven ondersteund worden.

Met het oog op leefbaarheid worden illegale (vaak overlast gevende) bedrijfsactiviteiten niet langer gedoogd en ondersteund maar direct aangepakt. Dat gaat overlast voor de omgeving tegen en voorkomt hoge proceskosten voor alle betrokken partijen.

Leegstand van panden tast de leefbaarheid van de omgeving aan, dus moet zoveel als mogelijk voorkomen en tegengegaan worden.

Dierenparken zien wij als leefbaarheid bevorderend. De bestaande hertenparken blijven, wat de SP betreft, dan ook behouden en we gaan ons graag inzetten voor een hertenpark of een kinderboerderij in de kernen die daar momenteel nog niet van voorzien zijn.

4) Werk en Inkomen

Foto: flickr.com / flickr.com

Meer echte banen, werk moet lonen!

De SP gaat voor meer echte banen en voor echte ondernemers. Het doortrekken van de A15 gaat zo goed als zeker door. Dit maakt Lingewaard extra aantrekkelijk voor bedrijven. Kansen op verkoop van gronden en baangelegenheid pakken we met beide handen aan. Omdat Lingewaard te weinig baangelegenheid kent voor lager opgeleiden moet het aantrekken van bedrijven met name gericht zijn op bedrijven die voor serieuze banentoename voor lager opgeleiden zorgen. Daarbij denkt de SP met name aan de transport-, logistiek- en bouwsector.

De SP zorgt graag voor een gunstig ondernemersklimaat, maar we gaan ondernemers niet matsen met gratis arbeidskrachten die in feite door de belastingbetaler betaald worden. Dit verdringt immers echte banen en leidt tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van ondernemers die hun personeel wel zelf betalen. Werk moet lonen voor iedereen, dus stoppen we de dwangarbeid waarbij bijstandsgerechtigden verplicht worden om regulair werk te verrichten zonder loon en werknemersrechten. Werk is werk en de mensen die dat werk voor bedrijven of de gemeente verrichten hebben recht op een eerlijk loon en werknemersrechten!

Respectvolle, doelmatige begeleiding naar werk

Ook Lingewaard ontvangt veel geld van het Rijk om bijstandsgerechtigde mensen naar een baan te helpen. In de vorige raadsperiode zijn deze gelden ook gebruikt voor de aanschaf van gemeentelijke voertuigen. Dat terwijl bijstandsgerechtigden, vragend om een nodige bijscholing voor een baan nul op rekest kregen omdat het re-integratiegeld op zou zijn. Dat vinden wij onacceptabel. Wat de SP betreft worden de re-integratiegelden louter ingezet voor begeleiding en (om) scholingen van bijstandsgerechtigden.

De begeleiding naar een baan behoort niet alleen doelmatig maar ook respectvol te zijn. Wat dat betreft zijn de ervaringen met commerciële re-integratiebureaus heel erg slecht, dus laten we het naar een baan helpen over aan eigen personeel. Ook van hen eisen we dat zij de mensen op een respectvolle en doelmatige wijze naar een baan proberen te helpen.

Onkostenvergoeding bij sollicitatiegesprek

Van bijstandsgerechtigden wordt terecht gevraagd om zich in te zetten voor een baan. Maar we weten ook dat deze groep elk dubbeltje moet omdraaien om niet in de financiële problemen te komen. Wanneer een baan gevonden wordt is dat goed nieuws voor de gemeentekas. Wij vinden het dan ook redelijk en sociaal om de reis- en/of de kinderopvangkosten niet af te wentelen op de armlastige sollicitant, maar deze kosten te vergoeden.

Vrijstelling 55-plussers

De kans op een baan voor 55-plussers is, zeker onder de laagopgeleiden, vrijwel nihil omdat werkgevers vrijwel altijd de voorkeur geven aan jongere baanzoekenden. Toch dwingt de gemeente de bijstandsgerechtigde 55-plusser deel te nemen aan re-integratieprojecten, om tal van sollicitatiebrieven per week te laten versturen en wekelijks op te komen draven op het gemeentehuis voor controle. Zo wordt de 55-plusser afgehouden van zinvolle activiteiten, krijgt hij of zij keer op keer de deksel op de neus en verdwijnt veel belastinggeld in de plomp. Wat de SP betreft stopt Lingewaard met deze dure, zinloze exercitie waarvan alleen de re-integratie industrie beter van wordt. We stellen de 55-plussers vrij van de sollicitatieplicht en verplichte deelname aan re-integratieprojecten. In praktijk gaat het om een kleine groep Lingewaarders die in de meeste gevallen al actief zijn met vrijwilligerswerk en/of (intensieve) mantelzorg. In de gevallen dat dit anders ligt stimuleren en begeleiden we deze mensen naar een andere vorm van participatie, zoals het deelnemen aan activiteiten en vrijwilligerswerk dat bij hen past. Wanneer een baanloze 55-plusser een verzoek indient voor een eenvoudige om- of bijscholing, waardoor de kans op een baan reëel wordt, of vraagt om hulp bij het solliciteren, dan behoord de gemeente dit verzoek te honoreren.

Ook willen we meer aandacht voor het faciliteren en waarderen van vrijwilligerswerk passend bij het realiseren van de gemeentelijke taak- en doelstellingen (dus niet vrijwilligerswerk voor commerciële organisaties).

Beschutwerk

De SP heeft zich ook ingezet voor zekerheid, goede begeleiding en zinvol werk met eerlijk loon voor mensen met SW-indicatie en mensen die aangewezen zijn op beschut werk en zal dat blijven doen. 

Minimabeleid

Helaas lukt het een steeds grotere groep Nederlanders niet om rond te komen van het inkomen dat ze ontvangen. De groep ‘werkende armen’ groeit. Zij hebben wel een baan (soms zelfs twee), maar verdienen amper genoeg geld om rond te komen. Ook de groep baanzoekenden en mensen die niet kunnen werken hebben grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Armoede is een groot maatschappelijk probleem dat ook door de gemeente zoveel als mogelijk voorkomen en bestreden moet worden. Dit doen we door:

 • het aantrekken en creëren van meer baangelegenheid;
 • het tegengaan van banenvernietiging;
 • de woonlasten te drukken;
 • de zorgkosten te verlagen;
 • door een ruimhartig minimabeleid te realiseren met een inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm. 

Schulden

Wat de SP betreft wordt er geïnvesteerd in het vroeg signaleren van schuldenproblematiek en wordt er zo gauw mogelijk actie ondernomen om de schulden tegen te gaan. We sturen mensen in nood niet door naar de Kredietbank die deze mensen torenhoge rentepercentages in rekening brengt, maar verlenen bijzonder bijstand zoals het bedoeld is. Huisuitzettingen moeten worden voorkomen. Gezinnen met kinderen laten we onder geen beding op straat zetten!

5) Mobiliteit

Foto: flickr.com / flickr.com

Lingewaard fietsvriendelijk

Lingewaard kent een aantal erg slechte fietspaden. Wat de SP betreft worden de in slechte staat zijnde fietspaden, waar de gemeente verantwoordelijk voor is, aangepakt en dringen we bij de Provincie aan op aanpak van de in slechte staat zijnde fietspaden waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Fietsroutes naar scholen moeten niet alleen zo veilig mogelijk gerealiseerd worden maar ook goed onderhouden worden. Bij gladheidsbestrijding mogen de (hoofd)fietsroutes niet vergeten worden.

Slechte tegelfietspaden moeten zoveel mogelijk vervangen worden door geasfalteerde fietspaden. Als dit praktisch onwenselijk is vanwege aanwezigheid van ondergrondse leidingen, zijn snel verwijderbare betonelementen een goed alternatief.

De SP ziet graag dat Lingewaard voorzien wordt van voldoende fietsparkeerplaatsen voorzien van aanbindmogelijkheden en ziet graag dat er een tijdelijke bewaakte fietsstalling geregeld wordt bij de grotere evenementen.

De reeds bestaande plannen voor een opknapbeurt van het Kinkelplein in Bemmel grijpen we aan voor het realiseren van een fatsoenlijke  fietsparkeerplaats en gehandicaptenparkeerplaatsen voor de Kinkel.

De SP staat achter de genomen veiligheidsbevorderende maatregelen voor de dijkwegen en ziet graag dat er voldoende drempels aangelegd gaan worden van het type die de snelheid er echt goed uithalen, ten einde alle dijkvlakken fiets- en wandelvriendelijker te maken. Wanneer deze klus is geklaard kan het weekendverbod voor motoren heroverwogen worden.

Autoverkeer 

De Lingewaardse SP steunt de Gelderse SP fractie bij hun verzet tegen de tolheffing op de A15 waarvan een deel dwars door Lingewaard wordt aangelegd.

De SP ondersteunt het plan om de kruising Karstraat/Polseweg te Huissen aan te passen voor een betere doorstroming.

Het idee, door verschillende partijen geopperd, om parkeerplaatsen op het Raadshuisplein in Huissen te schrappen bij de komst van een extra ondergrondse parkeergaragelaag op de Aloysius locatie ziet de SP niet zitten, aangezien dit tot een tekort aan parkeerplaatsen op korte afstand van de winkelstraten gaat leiden. Ook betaald parkeren in Lingewaard wijzen we af.

De wegversmallingen op de Duisterestraat zorgen ervoor dat er vaak extra op het gas getrapt wordt om tegenliggers voor te zijn. Enkele daarvan liggen in een onoverzichtelijke bocht wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Wat de SP betreft worden de versmallingen vervangen door enkele ‘60 km/h drempels’.

Ook zien we graag dat wegversmallingen op de Ressensestraat worden verwijderd. Deze versmallingen zorgen niet alleen voor gevaarlijke situaties, maar ook tot onnodig veel opstoppingen en ergernis. Wat de SP betreft worden de wegversmallingen vervangen door drempels en wordt er ter hoogte van het sportpark Ressen een verkeersplateau aangelegd.

Mocht het ontsluitingsplan Dorpensingel doorgang vinden, dan moeten er extra verkeersveiligheidsmaatregelen in het Vossenhol, Zandsestraat en Teselaar genomen worden.

De inwoners van Haalderen vragen terecht om het vergroten van de verkeersveiligheidbeleving van de Van der Mondeweg en zien de verkeersonveilige situatie ter hoogte van de Aldi graag verbeteren. Aangezien de Provincie de wegbeheerder is moet de gemeente bij de Provincie gaan aandringen op actie.

Verbetering openbaar vervoer

Lingewaard heeft gelukkig niet veel te klagen over het openbaar vervoer. Lijn 33 en lijn 300 zorgen voor een goede verbinding met Arnhem en Nijmegen, inclusief de nachtbusverbinding naar alle kernen. Ook zijn de bushaltes voorzien van verhoogde instap voor mensen met een lichamelijke beperking. Toch zien we ook dat nog niet alle bushaltes voorzien zijn van een schuilgelegenheid en adequate reizigersinformatie. Dat zien we graag anders. Ook het openbaar vervoer naar Overbetuwe kan beter. De SP ziet graag dat er ook in het weekend wordt gereden en dat doordeweeks niet tot 18:00 uur maar tot 20:00 wordt gereden. Aangezien de Provincie hier veel meer zeggenschap over heeft dan de gemeente heeft de Lingewaardse SP bij de Gelderse SP aangedrongen op inzet voor een betere verbinding tussen Lingewaard en Overbetuwe en voor schuilgelegenheid en adequate reizigersinformatie bij alle bushaltes. De Gelderse SP, die zich altijd graag inzet voor beter openbaar vervoer, gaat er mee aan de slag.

6) Natuur, Milieu en Duurzaamheid

Foto: Brian Claassen

Groen beschermen en versterken

De SP is zuinig op de uiterwaarden, dijkzone, de prachtige natuurvriendelijke oevers langs de Linge, parken, bomen, hoogstambongerds, hagen en laanbeplantingen. Lingewaard is een mooie groene gemeente en dat wil de SP zo houden en waar mogelijk versterken.

Investeren in het groen is investeren in leefbaarheid, gezondheid, veiligheid, dieren welzijn, toerisme en economische waarde van huizen. Daarom wil de SP dat gekapt groen in de nabijheid gecompenseerd wordt, dat bomen die vanwege ziekte gekapt zijn vervangen worden en dat mogelijkheden om het groen in en buiten de kernen te versterken aangegrepen worden. Voor een betere bescherming van bomen draaien we de versoepeling van de kapcriteria terug. 

Met dank aan de SP communiceert de gemeente Lingewaard beter over bomenkapplannen. Wat de SP ook wil is dat gemeente gaat aangeven waar de herplant gaat plaatsvinden, zodat controle op gemaakte afspraken met betrekking tot de groencompensatie mogelijk wordt. 

Om vogels meer de kans te geven moet de gemeente stoppen met het kappen van bomen, maaien van bermen en uitbaggeren van sloten in de broedtijd. Parken, bermen en oevers moeten ecologisch beheerd worden.

Ter voorkoming van te veel natuurverlies in de Gendtse polder wil de SP dat de plannen voor grootschalige ontgronding van deze polder bijgesteld worden.

Stichting Lingewaard Natuurlijk doet goed werk voor de natuur met vrijwilligers en verdient daarmee ondersteuning van de gemeente.

De SP vindt natuureducatie voor kinderen van belang. Waar mogelijk behoort de gemeente dit in samenspraak met de scholen en Lingewaard Natuurlijk te ondersteunen.

Bedrijventerreinen, grote kassen en de A15 zien wij graag zoveel mogelijk in het groen ‘verpakt’ worden.

Milieu  

Afvoer van plastic, blik en drankkartons (PMD afval) gaat wat de SP betreft niet per plastic zak maar per bak (hoogbouw uitgezonderd).

Bij onderhoud van de openbare ruimte moet het gebruik van giftige stoffen zoveel als mogelijk tegengegaan worden.

Duurzaamheid

Ook Lingewaard moet naar vermogen bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbij denkt de SP allereerst aan het verduurzamen van woningen. 

De SP wil dat de woningcorporaties zorgdragen voor goed geïsoleerde sociale huurwoningen en dat er gewerkt wordt aan een serieuze toename van het aantal sociale huurwoningen die voorzien zijn van zonnepanelen. Deze verduurzamingsslag kan en moet gemaakt worden zonder woonlastenstijgingen.

Voor het verduurzamen van koopwoningen bestaat er een subsidiemogelijkheid vanuit het Rijk. Het is aan de gemeente om deze subsidie goed onder de aandacht te brengen van de inwoners.

De gemeente behoort het goede voorbeeld te geven. Daarom behoren gemeentelijke gebouwen en sportparken waar mogelijk verduurzaamd te worden. 

 

 

7) Dierenwelzijn

Foto: Brian Claassen

Dierenleed zoveel mogelijk voorkomen   

Binnen de grenzen van Lingewaard bevinden zich vele duizenden dieren. Ook voor hen is de gemeente verantwoordelijk en bestaat er een zorgplicht. Veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het dierenwelzijn. Desondanks is er nog steeds geen dierenwelzijnsbeleid vastgesteld in een dierenwelzijnsnota. Wat de SP betreft gaat dat veranderen en zal de SP, net als afgelopen raadsperiode, voor verbetering van dierenwelzijn kwesties pleiten.

Zo wil de SP dat:

 • de gemeentelijke site voorzien wordt van goede voorlichting met betrekking tot dierenwelzijn inclusief links naar alle relevante organisaties;
 • er voldoende honden uitlaatplaatsen zijn; enerzijds zodat honden voldoende ruimte hebben om te ravotten, maar ook om overlast van hondenpoep tegen te gaan;
 • de Dierenambulance voldoende en blijvende steun vanuit de gemeente ontvangt voor de opvang en verzorging van dieren;  
 • dat er een tegemoetkomingsregeling voor noodzakelijke dierenartskosten wordt opgenomen in het minimabeleid ter voorkoming van onnodig dierenleed;
 • organisatoren van evenementen duidelijk gemaakt wordt dat de gemeente geen vastgeketende roofvogels op de Lingewaardse braderieën wil zien. Wordt dit dringende verzoek genegeerd dan hoeft de organisator niet opnieuw op een vergunning te rekenen;
 • dat de maximale ‘staan tijd’ voor de paarden, pony’s en ezels op de Bemmelse Ponymarkt gereduceerd wordt naar maximaal 5 uur;  
 • Lingewaard schuilstalverbod-vrij wordt, we heffen het schuilstalverbod voor Bergerden dus op;
 • vanuit het oogpunt van overlast voor de omgeving en dierenwelzijn niet meegewerkt wordt aan het mogelijk maken van megastallen;
 • dat een jachtverbod als voorwaarde gesteld wordt bij het verpachten van gemeentelijke gronden;
 • de gemeente zorg draagt voor structurele controle op de brandveiligheid van grote dierenstallen;
 • dat goede zorg voor de dieren in de Lingewaardse dierenparken gewaarborgd is.

8) Veiligheid

Foto: flickr.com / flickr.com

Hulpdiensten

De ambulance en de brandweer. Als gemeenteraad heb je er geen directe, maar wel indirecte invloed op (via het college) dat de belangen van Lingewaard binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) goed behartigd worden.

Wat de SP betreft volgt er stevig verzet bij VGGM plannen die er toe gaan leiden dat de veiligheid binnen onze gemeente wordt gereduceerd. Kansen om de veiligheid, met name op het gebied van de aanrijtijden te verbeteren, moeten met beide handen worden aangegrepen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het naar Lingewaard halen van een ambulancepost. 

De politie, brandweer en de ambulancedienst moet 24 uur per dag beschikbaar zijn en binnen de vastgestelde aanrijtijden arriveren op de locatie waar ze nodig zijn. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen.

Iedereen moet veilig kunnen leven in Lingewaard. Overlast en criminaliteit van welke aard dan ook moet kordaat worden aangepakt.

De politie behoort goed zichtbaar op straat te zijn, de wijken goed te kennen en per telefoon, app, mail of twitter goed en snel bereikbaar te zijn.

De burgemeester moet actief gebruik maken van alle bevoegdheden en mogelijkheden die tot zijn of haar beschikking staan om de openbare orde te handhaven en serieuze overlast te bestrijden.

De gemeente behoort een koppeling te maken tussen welzijn, sport en veiligheid zodat probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk kan worden gesignaleerd en aangepakt kan worden.

Bij misdraging past een lik op stuk beleid en een grote pakkans. Overlast gevende jongeren én hun ouders worden aangesproken bij wangedrag. Ernstig overlast gevend en intimiderend gedrag door jongeren moet stevig worden aangepakt. Schadekosten moeten altijd verhaald worden op diegenen die dit veroorzaken.

Huiselijk geweld is geen individueel of gezinsprobleem maar een maatschappelijk probleem en dient als zodanig aangepakt te worden.

Oplichting en inbraak moet zoveel mogelijk bestreden worden. Naast het zo snel mogelijk opsporen en oppakken van de daders pleit de SP voor een jaarlijkse gerichte voorlichtingscampagne ter voorkoming van oplichting en inbraakpreventie, uitgevoerd door de wijkagent.

Afvaldumping, wildcrossers, natuurvernieling, roekeloos schietgedrag van hobbyjagers en stroperij, ook dat komt met regelmaat voor in het Lingewaardse buitengebied en uiterwaarden. De SP ziet graag dat de politie en/of BOA’s zich wat vaker laten zien in deze gebieden en ook daar een lik op stukbeleid voert.

Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.

Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen behoren ondersteund te worden door de gemeente.

De brandweer moet zijn taken goed kunnen uitvoeren. De vrijwilligers die onmisbaar zijn bij het bestrijden van onder andere branden en bij andere hulpverlening behoren daarvoor fatsoenlijk beloond te worden en moeten zo veilig als mogelijk hun belangrijke werk kunnen uitvoeren.

9) Bestuur en dienstverlening

Foto: flickr.com / flickr.com

Eerlijk, transparant, betrouwbaar bestuur en goede dienstverlening

De overheid dient het goede voorbeeld te geven aan haar inwoners. Dit wordt bereikt door integer handelen, verantwoordelijkheid nemen in plaats van problemen door te schuiven, respect te tonen voor de mening van de inwoners en door echt transparant te zijn: zeggen wat je doet, maar ook doen wat je zegt.

Gemeentebestuurders en ambtenaren werken in opdracht van en voor de inwoners van Lingewaard en niet andersom. Bij alles wat zij doen moeten zij de inwoners zoveel mogelijk een stem geven, door hen tijdig en voldoende in de gelegenheid te stellen om mee te denken en mee te werken.

Openbaarheid moet de norm worden in Lingewaard. Daarbij horen ook eerlijke belangenafwegingen, begrijpelijke brieven, vlotte en heldere procedures en eerlijke antwoorden als iets niet kan.

Onze samenleving vraagt om een aanpak waarin de inhoud van de op te lossen problemen centraal staat. De gemeentelijke organisatie behoort ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in het oog te houden; werkt duurzaam, strijdt tegen exorbitante beloningen en biedt stageplaatsen.

Hulpbehoevendheid doet niets af aan de waardigheid van elk mens. Iedere hulpvrager dient met respect te worden behandeld.

10) Financiën

Foto: flickr.com / flickr.com

De SP staat voor een evenwichtige, transparante en inzichtelijke financiële huishouding van de gemeente.

De SP zal voortdurend de keuzes en uitgaven van de gemeente beoordelen, waarbij het belang van de inwoners het zwaarst weegt. Wij zijn uiterst kritisch op grote uitgaven die het doel ‘een sociaal en leefbaar Lingewaard’ niet dienen.

De door het rijk beschikbaar gestelde gelden en door de gemeenteraad begrote gelden voor de zorg en armoedebestrijding moeten optimaal en volledig worden in gezet voor het beoogde doel. Bezuinigingen op voorzieningen bedoeld voor zorgbehoevende mensen en armere huishoudens zijn voor de SP onacceptabel. 

De SP staat voor een doelmatige en rechtmatige besteding van gemeentelijke bijdragen en subsidies. En wil dat de ambtelijke organisatie op een kostenefficiënte manier te werk gaat. Bureaucratie en structurele externe inhuur moet zoveel als mogelijk vermeden worden. Mede in dat licht moet onder meer de hondenbelasting worden afgeschaft.

Mede uit kostenoverweging zetten we in op goede samenwerking met andere gemeenten en moet naar mogelijkheden om bruikbare EU-subsidiegelden of provinciale subsidies binnen te halen actief gezocht worden.   

In januari 2018 besloot de raad tot volledige compensatie van alle huishoudens voor de precario-doorberekening door Vitens. Volgens dit besluit worden de minst draagkrachtige-huishoudens uiterlijk maart 2018 gecompenseerd en de overige huishoudens uiterlijk in de zomer van 2018.  De SP zal erover waken dat het besluit volgens afspraak nagekomen wordt. 

De grafrechten moet zo laag als mogelijk zijn en verspreid betaald kunnen worden. Voor de minima moet er kwijtschelding plaats vinden.

Het doortrekken van de A15 gaat zo goed als zeker door. Dit maakt Lingewaard extra aantrekkelijk voor bedrijven. Kansen op verkoop van gronden en baangelegenheid pakken we met beide handen aan ten einde lasten te verminderen en de verdiencapaciteit te vergroten. 

 

          

Foto: Peter de Vos

De SP maakt het verschil voor mensen!
Stem SP, lijst 2!

 

U bent hier