h

SP VRAGEN & ANTWOORDEN COLLEGE 'HUURWONINGEN LINGEWAARD'

17 mei 2015

SP VRAGEN & ANTWOORDEN COLLEGE 'HUURWONINGEN LINGEWAARD'

De wachttijden voor een sociale huurwoning in Lingewaard zijn te lang. Oorzaak: een tekort aan sociale huurwoningen. Veel vrijgekomen sociale huurwoningen worden op de markt gebracht. Er worden te weinig woningen, bedoeld als sociale huurwoning, bijgebouwd om de wachttijden voldoende terug te dringen. De doorstroming blijft onnodig achter. Het zijn de gevolgen, fors verergerd door de - door het kabinet ingevoerde - verhuurdersheffing.

In het licht van het bovenstaande wilde de SP een beter overzicht hebben van de sociale huurwoningvoorraad en mogelijke acties van het college,om de betreffende problematiek aan te pakken.Over enkele maanden komt in de raad de “Woonvisie Lingewaard” ter sprake.

Vraag SP: Kunt u een overzicht geven met betrekking tot de actuele stand van het aantal sociale huurwoningen in Lingewaard? (graag per kern weergegeven)

Antwoord college:

Angeren:          195

Gendt:              825

Bemmel:          897

Huissen:           1431

Haalderen:       206

Doornenburg:  194

Ressen:                0

Vraag SP:Hoeveel sociale huurwoningen zijn er volgens het college voor Lingewaard extra noodzakelijk?

Antwoord college:

Op basis van onderzoeken van een paar jaar terug zouden er tussen de 300 en 600 huurwoningen extra noodzakelijk zijn. Op dit moment voert adviesbureau Companen een actualisering van de cijfers uit die in juni afgerond zal zijn.

Vraag SP:Welke acties ter bestrijding van het tekort aan sociale huurwoningen gaat het college de komende jaren ondernemen?

Antwoord college:

Met de corporaties hebben we prestatie-afspraken gemaakt over het aantal te bouwen sociale huurwoningen op basis van de behoefte en het strategisch voorraad beheer. De prestatie-cijfers worden aangepast aan de geactualiseerde cijfers. Ook betrekken we de corporaties bij bouwprojecten van  ontwikkelaars om te kijken welke rol de corporaties hier kunnen spelen. Dit ondersteunen we soms ook financieel indien de ontwikkelaar er met de corporaties niet uitkomt (Loovelden bv). Daarnaast ondersteunen we de corporaties actief bij herstructureringsprojecten (bv Van Kleefstraat in Huissen, Burchtgraafstraat in Gendt) waarbij na sloop meer sociale huurwoningen terug komen.

Vraag SP:Welke mogelijkheden ziet het college in de komende jaren voor uitbreiding van sociale woningbouw per kern?

Antwoord college:

Het beleidskader in de Nota Wonen, zal dit jaar geactualiseerd worden. In de zojuist afgeronde nota “Woningbouw 2015-2020” hebben we o.a. de ruimtelijke mogelijkheden verkend. Nieuwe wet- en regelgeving en gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen maken het opstellen van een nieuw beleidskader noodzakelijk. Hierbij komt ook de (sociale) woningvoorraad in Lingewaard aan de orde. De aandacht zal steeds meer komen te liggen op het verbeteren/vervangen van de bestaande woningvoorraad. Hier gaan we na de zomer mee beginnen. De raad zal hierbij betrokken worden.

Vraag SP:Welke mogelijkheden ziet het college voor uitbreiding van sociale woningbouw, per kern, voor de komende jaren?

Antwoord college:

In de zojuist afgeronde nota “Woningbouw 2015-2020” hebben we o.a. de ruimtelijke mogelijkheden verkend. Met de woningmarktverkenning door Companen krijgen we inzicht  in de kwantitatieve vraag per kern. Samen met vertegenwoordigers uit de kernen, marktpartijen en corporaties zijn we nu aan het onderzoeken hoe we hier concreet inhoud aan kunnen geven

Vraag SP:Bent u als college bereid uw mening te geven over het huidige landelijke huurbeleid en de gevolgen daarvan, inclusief de ingevoerde verhuurdersheffing?

Antwoord college:

In 2013 heeft ons college al een brief gestuurd aan minister Blok waarin we onze zorg uitspraken over het voornemen de verhuurdersheffing in te voeren. Nu -twee jaar later-  lopen we in de dagelijkse praktijk aan tegen dit rijksbeleid. Door de invoering van de heffing zijn de investeringsmogelijkheden van de corporaties beperkt. Ook worden de corporaties beperkt in de aard van de investeringen. Toenemende stijging van financiële lasten zorgen voor problemen in veel gezinnen. We zijn met de corporaties hierover in overleg. Hierbij wordt gestreefd om  voor de lage en midden- inkomens de huurverhoging zo laag mogelijk te houden. Hogere inkomens krijgen wel de maximale toegestane huurverhoging doorberekend.

Vraag SP:Huurders,vooral ouderen,die hun eensgezinswoning graag verruilen voor een kleinere woonruimte zien daar vaak vanaf  vanwege een bijkomende forse huurverhoging.In Utrecht is (met dank aan SP-wethouder Paulus Janssen) een succesvolle proef gedaan door Woningcorporatie Portaal: ‘verhuizen  naar een kleinere huurwoning bij gelijkblijvende huur’.De zo gewenste doorstroming kwam op gang.De SP ziet graag dat deze ‘verhuizingen naar een kleinere huurwoning bij gelijkblijvende huur’-proef ook uitgevoerd gaat worden door de Lingewaardse woningcorporaties.Bent u bereid bij de woningcorporaties aan te dringen op het uitvoeren van deze proef?Zo nee,waarom niet?

Antwoord college:

Er is inderdaad een groep ouderen die wil verhuizen en kleiner wil gaan wonen. Hierdoor stokt inderdaad de doorstroming. De genoemde groep is echter niet zo groot. Uit landelijke cijfers blijkt dat een ruime meerderheid (90%)  van de 75-jarigen wil blijven zitten. Zelfs van de 85-jarigen zegt 90% niet binnen twee jaar te willen verhuizen. Ze zien liever hun huis aangepast worden. Onze corporaties en zorgpartijen bevestigen dit beeld.  Met betrekking tot de door u genoemde proefwillen we opmerken dat er op dit moment twee vergelijkbare projecten lopen, namelijk de reeds genoemde herstructureringen bij de Burchtgraafstraat in Gendt en de Van Kleefstraat in Huissen. Hierbij krijgen de bewoners (vaak ouderen) de kans na sloop van hun woning  terug te keren in een appartement. Dit betekent dat de huur wel omhoog zal gaan maar dat de energiekosten lager zullen zijn. De uiteindelijke woonlasten blijven dan gelijk.   

De SP-fractie dankt het college en ambtenaren voor de beantwoording van de vragen. Antwoorden waar nog het een en ander op aan te merken is en om een verdiepingsslag vragen. Verbeteringen zijn noodzakelijk. Tijdens de vergaderingen omtrent de Woonvisie komt de SP op elk punt terug. Wat de SP betreft wordt alles op alles gezet om tot realisering van meer en duurzamere betaalbare huurwoningen te komen en de woonlasten ,niet alleen voor de lagere maar voor alle inkomensgroepen zoveel mogelijk te drukken. De SP begrijpt dat dit lastige klus is voor de corporaties vanwege de verkeerde woonbeleidkeuzes gemaakt door het kabinet. Neemt niet weg dat er nog ruimte is en mogelijkheden zijn voor verbeteringen, ruimte en mogelijkheden die optimaal benut moet worden ten behoeve van onze huurders. Wij houden u op de hoogte. 

 Brian Claassen,

 Raadslid SP Lingewaard

                

U bent hier