h

Vragen SP nav rapport 'Toekomst Presikhaaf Bedrijven'

16 mei 2015

Vragen SP nav rapport 'Toekomst Presikhaaf Bedrijven'

Binnenkort wordt er door de gemeenten, deelnemend aan de gemeenschappelijke regeling PHB, beslist over de toekomst van Presikhaaf Bedrijven. Ook Lingewaard neemt deel in deze gemeenschappelijke regeling. 206 inwoners uit Lingewaard werken bij of via Presikhaaf Bedrijven. Na aanleiding van het rapport Berenschot “Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet” stelt de Lingewaardse SP fractie de volgende vragen aan het college:

1.Wat heeft het college tot nu toe ondernomen om werkgevers in de gemeente aan te moedigen werknemers in dienst te nemen die onder de oude doelgroep van beschut werk vielen?

2.Hoeveel inwoners van Lingewaard zijn vanaf 1 januari 2015, vanuit Presikhaaf met succes naar regulaire werkgevers begeleid?

De bedoeling is dat 300 WSW mensen met een ‘loonwaarde van minder dan 25%’ worden ingedeeld in de dagbesteding.

3.Over hoeveel inwoners uit Lingewaard gaat het?

4.Wat is het Lingewaards budget voor de dagbesteding?

5.Is het college voornemens te bezuinigen op dit budget of voornemens extra te investeren in de dagbesteding? Zo ja, om welk bezuinigings- of extra investeringsbedrag gaat het? 

6.Zijn alle huidige dagbestedingsactiviteiten in de gemeente Lingewaard toegerust op de nieuwe toestroom vanuit PHB?

7.Waaruit bestaat de werkzame inhoud van de aangeboden dagbesteding?

8.Hoeveel uur per dag/week wordt de betreffende mensen aan dagbesteding aangeboden?

9.Blijft er bij de dagbesteding, gelet op mogelijke bezuinigingen, altijd professionele begeleiding aanwezig?

10.Wordt er rekening gehouden met de individuele behoeften van de betreffende ‘loonwaarde tot 25%’ groep?

11.Wellicht zijn er ook WSW mensen uit de ‘loonwaarde tot 25%’ groep die liever echte werkzaamheden blijven verrichten, blijft dit mogelijk?

Ons is bekend dat er vaak problemen voordoen m.b.t. de werknemers die gedetacheerd worden. Er is in die gevallen te weinig oog voor de individuele belastbaarheid, capaciteiten, problemen en behoeften van de werknemer.

12.Is het college ook op de hoogte van deze problemen?

13.Is het college het met de SP eens dat er, gelet op de kwetsbare groep, professionele begeleiding op maat moet zijn?

14.Wat kan het college ondernemen om te voorkomen dat er zich problemen gaan voordoen?

15.Een hoog ziekteverzuim is een signaal dat er waarschijnlijk wat mis is binnen een organisatie. Krijgt de gemeente bericht van ziekmeldingen van de Lingewaardse Presikhaaf medewerkers die intern bij Presikhaaf werken en de mensen die gedetacheerd zijn? Zo nee, hoe houdt de gemeente dan zicht op deze mensen waar zij verantwoordelijk voor zijn? 

16.Met de verkoop van bedrijfsonderdelen kan in eens een grote groep WSW-medewerkers buiten PHB worden geplaatst en overheadkosten worden terug gedrongen. Blijft voor deze medewerkers de WSW status gewaarborgd tot de pensioen gerechtigde leeftijd en hoe is de belangrijke begeleidingscapaciteit geregeld?

17.De activiteiten in het groen en de schoonmaak van PHB worden zoveel mogelijk geprivatiseerd. De werkdruk ligt bij groen- en schoonmaakbedrijven hoger dan bij PHB. Hoe wordt voorkomen dat de betreffende mensen overbelast worden, zich daardoor ziek melden en uiteindelijk op straat komen te staan? 

18.Heeft Lingewaard de intentie zich ook aan te sluiten bij het regionaal Werkgevers Service Punt(WSP)?

19.De WSW-ers die door het WSP worden geplaatst bij reguliere bedrijven, is dat op detacheringsbasis of op basis van een vaste baan?

20.Is het college het met de SP eens dat de overheid het goede voorbeeld behoort te geven?

21.Hoeveel mensen heeft de gemeente Lingewaard  in vaste dienst (inclusief de mensen waarvan bekend is dat zij van inhuur/payroll naar vast gaan) en hoeveel van deze mensen hebben een arbeidsbeperking?  

22.Hoeveel mensen met een arbeidsbeperking is de gemeente Lingewaard van plan in dienst te nemen? 

23.Zou Lingewaard het zelf aankunnen om alle Lingewaardse WSW-ers een oplossing te bieden bij direct stoppen van PHB?

24.Hoe hoog zijn de frictiekosten voor Lingewaard bij uittreding?

 Brian Claassen

 Raadslid SP

 

 

 

 

 

U bent hier