h

SP VOORSTEL ‘BELANGENBORGING DIRECT OMWONENDEN BIJ WINDMOLENPLAN' OMARMD

18 december 2015

SP VOORSTEL ‘BELANGENBORGING DIRECT OMWONENDEN BIJ WINDMOLENPLAN' OMARMD

Foto: SP

Gemeente Lingewaard volgt het Nationale SER energie akkoord en heeft zich daarmee onder meer vastgelegd op 14 procent duurzame energie opwekking in 2020. Om aan de doelstellingen te kunnen voldoen zullen ook in onze gemeente windturbines geplaats moeten worden. De vraag gaat niet langer over of, maar waar de windturbines geplaatst gaan worden.

SP raadslid Brian Claassen: 'Lingewaard kent 3 technisch mogelijke locaties: in of op Bergerden, bij Ressen en in het gebied langs de Betuweroute en de nog door te trekken A15. Geen enkelle partij verzet zich tegen de plaatsing van enkele windturbines al bestaan er wel  verschillende locatie voorkeuren.
Voor de SP is van groot belang 
welke locatie het meeste draagvlak onder de bevolking heeft. Vandaar dat wij een draagvlakonderzoek onder de omwonenden van de mogelijke locaties voorstelden. Daarnaast is de SP van mening dat de gemeente en windturbine-exploitanten bij de bouw van één of meer windturbines goed rekening moeten houden met de belangen van de direct omwonenden. Om dat te borgen stelden wij voor om de aanbevelingen van Vereniging Eigen Huis (VEH) mee te nemen bij de planning, ontwikkeling en exploitatie van windturbines. 

 

Aanbevelingen VEH: 

  • Omwonenden van de geplande windturbine moeten in een vroeg stadium bij de plannen worden betrokken. Vanaf de beginfase moeten zij periodiek worden geïnformeerd over het plan en de bouw.
  • Omwonenden mogen deelnemen aan overleggen over de planontwikkeling.
  • Opmerkingen en suggesties van de omwonenden moeten door de initiatiefnemers van de windturbine zwaar meegewogen worden in de planontwikkeling. Als de initiatiefnemers deze suggesties niet ter harte nemen, moeten zij dit goed motiveren.
  • De initiatiefnemer moet omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium een aanbod doen, zodat eventuele bezwaren en overlast van de molen worden weggenomen of gecompenseerd.
  • Omwonenden kunnen financieel participeren en profiteren van de windturbine(s).
  • Na de bouw moeten de initiatiefnemers en omwonenden de afspraken borgen en evalueren.
  • Er moet een onafhankelijk klachtenloket komen voor het niet, of niet goed naleven van de regels.

Het SP voorstel ‘draagvlakonderzoek onder omwonenden’ werd helaas verworpen door alle andere partijen. 

Het SP voorstel ‘belangenborging direct omwonenden' (met de aanbevelingen van Eigen Huis), werd overgenomen door het college. 

U bent hier