h

SP op de bres voor veilig sporten in Lingewaard

12 november 2016

SP op de bres voor veilig sporten in Lingewaard

Foto: SP

Tijdens de Algemene Beschouwingen, afgelopen donderdag, vestigde de SP naast zorg en woningbouw ook de aandacht op de sport. En dan met name op de rubbergranulaat kunstgrasvelden die momenteel omstreden zijn vanwege mogelijke gezondheid risico’s  bij het bespelen ervan. 

De rubbergranulaatkorrels die op de kunstgrasvoetbalvelden worden gebruikt, moeten ervoor zorgen dat de spelers minder snel schaafwonden oplopen. Ze worden gemaakt van gerecycled rubber, voornamelijk oude autobanden. Deze oude banden bevatten kankerverwekkende chemicaliën, de zogenoemde polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Op elk kunstgras voetbalveld dat wordt ingestrooid liggen omgerekend versnipperde delen voortkomend uit 20.000 autobanden. 

Het rubbergranulaat van de kunstgrasvelden bevatten volgens onderzoekers van Zembla 10 tot 100 meer kankerverwekkende PAK’s dan producten waar kinderen mee in aanraking mogen komen.

Volgens Zembla is onvoldoende aangetoond dat de kunstgrasvelden met de rubberen korrels veilig zijn. De onderzoeksresultaten waarmee het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schermt zijn gebaseerd op een zeer summier onderzoek uit 2008. Daarbij werd een klein aantal proefpersonen gevraagd een urine monster af te staan na enkele slidings op het rubbergranulaat. Op basis daarvan werd het product veilig verklaard.

Rubbergranulaatkorrel toch ziekmakend ?

Het was de voormalige baas van de Britse volksgezondheidsdienst die als eerste de aandacht vestigde op het probleem. Zijn zoon, een talentvolle keeper die veel sportte op de rubbergranulaatkorrels, lijdt aan lymfklierkanker. In de VS voert een Amerikaanse ex-voetbalster al jaren strijd tegen gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden. Zij legde een lijst aan met de namen van 200 kankerpatiënten bij wie een verband wordt gelegd met het spelen op kunstgras. Inmiddels raden ook Nederlandse wetenschappers af te spelen op dit soort velden omdat de risico’s nog niet voldoende in te schatten zijn. De KNVB heeft een nieuw eigen veld, voor de zekerheid, voorzien van een kurktoplaag, het veilige alternatief voor de rubbergranulaatkorrels. Toch adviseert de KNVB de sportclubs door te spelen op de goedkopere omstreden rubbergranulaatkorrels.

College Lingewaard  schuift verantwoordelijkheid af

Aangezien uit de begroting bleek dat het Lingewaardse college voornemens was om te investeren in kunstgrasvelden, onderhoud en aanleg van de velden in de winterstop was gepland en daarbij de rubbergranulaat versie niet werd uitgesloten, diende plaatsvervangend SP fractievoorzitter Brian Claassen een motie in met als doel dat er niet geïnvesteerd zou worden in het rubbergranulaat zolang uit het opgestarte onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat er geen gevaar voor de gezondheid bestaat bij het sporten op rubbergranulaat. De resultaten van dat onderzoek worden rond februari 2017 verwacht. De SP motie, medeondertekend door D66, werd omarmd door het college. Ook verzocht Claassen het college om de sportclubs, in het belang van de gezondheid van de sporters, te adviseren geen gebruik te maken van de omstreden velden totdat het signaal veilig is gegeven. Dit voorstel werd niet omarmd door het college en werd daarom door de SP aan de raad voorgelegd. Omdat alleen de PvdA voor de SP motie stemde werd deze door de raad verworpen.

Claassen: ‘Opmerkelijk is het dat het college niet beide moties heeft omarmd. Kennelijk ziet men de risico’s wel in om kapitaalvernietiging te voorkomen, maar niet om gezondheidsproblemen te voorkomen. Wat de SP betreft trekt het college het advies ‘blijf rustig door voetballen op het rubbergranulaat’ aan de voetbalclubs in en wordt deze vervangen door het advies: ‘Maak even geen gebruik van de velden totdat uit het onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat het sein op veilig staat.' Helaas wil het college daar niet aan en beroept het zich op een advies dat gebaseerd is op een uiterst summier uitgevoerd onderzoek uit 2008' 

Voor de troepen uitlopen?

Volgens het CDA zou de SP te vroeg zijn met beide moties. ‘Feitelijk gezien is de gemeente Lingewaard wellicht al te laat. Onze sporters, waaronder veel kinderen, spelen immers nu, zo blijkt uit de uitzending van Zembla, op rubber afval waarbij de hoeveelheid kanker verwekkende stoffen de consumentennorm overschrijd. Of en in welke mate dit gevaar oplevert staat nog niet vast. De SP neemt liever geen risico’s met de gezondheid van onze sporters' aldus Claassen. Na de uitzending van Zembla op 5 oktober is de aanleg van 20 rubbergranulaatvelden stilgelegd. De opdrachtgevers, vaak Gemeenten, maakten liever even een pas op de plaats omdat zij geen risico’s willen nemen met de gezondheid van de spelers.

Het zekere voor het onzekere nemen

De Lingewaardse SP adviseert zowel de clubs, alsmede de sporters en ouders van jonge sporters om uit voorzorg het zekere voor het onzekere te nemen. Mocht niet uitgesloten worden dat het spelen op de rubbergranulaat ziekmakend kan zijn dan moet dit vervangen worden door een veilig alternatief aldus Claassen.  

 

 

U bent hier