h

SP STELT VRAGEN OVER UITBREIDING GEITENHOUDERIJ ANGEREN

1 oktober 2017

SP STELT VRAGEN OVER UITBREIDING GEITENHOUDERIJ ANGEREN

Onlangs heeft de SP vernomen dat aan geitenhouderij Selman-Giessen bv aan de Kamervoort 56 in Angeren een vergunning voor uitbreiding is verleend. Omwonenden maken zich zorgen over mogelijke overlast en risico’s voor de gezondheid. Het zou volgens omwonenden om een verdubbeling van het aantal geiten gaan. Om duidelijk te krijgen of en in welke mate er sprake is van gevaar voor mens, milieu en dier stelt de SP de volgende schriftelijke vragen aan het college:

1. Hoeveel geiten mocht het bedrijf vóór de uitbreidingsvergunningverlening maximaal houden en hoeveel geiten mag het bedrijf nu maximaal gaan houden?
 
2. Wat is en wat wordt het oppervlakte van de inrichting bedoeld om de geiten te houden?
 
3. Hoeveel afstand zit er tussen de inrichting en woningen in de directe omgeving?

4. Hoeveel woningen liggen er binnen een straal van 2 km (risicostraal) van de inrichting?
    
5. Worden er stoffen als stikstofoxide, koolmonoxide, fijnstof, arseen, nikkel, zwaveldioxide naar buiten gestoten?

6. Worden er ook nog andere stoffen uitgestoten?
6a. Zo ja, welke?

7. Is de inrichting voorzien van een meet- en registratiesysteem van giftige en/of overlast gevende stoffen?
7a. Zo nee, waarom niet?

8.Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?
8a.Zo ja, dan zouden wij deze graag willen ontvangen.
8b. Zo nee, waarom niet?

9. Worden er bodembedreigende activiteiten op het bedrijfsterrein verricht?
9a. Zo ja, welke?

10. Worden er bodembedreigende stoffen opgeslagen op het bedrijfsterrein?
10a. Zo ja, welke?

11. Is er een bodemrisico-rapport opgesteld?
11a. Zo ja, dan zouden wij deze graag willen ontvangen.
11b. Zo nee, waarom niet?

12. Beschikt het bedrijf over een milieumanagement systeem?
12a. Zo nee, waarom niet?

13. Is er een kwantitatieve risico analyse opgesteld?
13a. Zo ja, dan zouden wij deze graag willen ontvangen.
13b. Zo nee, waarom niet?

14. Is er geuronderzoek gedaan volgens de NTA 9065?
14a. Zo ja, wat waren de resultaten?
14b. Zo nee, waarom niet?
  
15. Worden binnen de inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken? 
15a. Zo ja, welke?
15b. Zo nee, waarom niet?

16. Worden binnen de inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken?
16a. Zo ja, welke?
16b. Zo nee, waarom niet?

17. Is er sprake van een stijging van het aantal extra voertuigbewegingen door de uitbreiding van de stal?
17.a Zo ja, over hoeveel extra voertuigbewegingen gaat het?

18. Welke preventiemaatregelen heeft het bedrijf genomen om stalbrand te voorkomen en te bestrijden?

19.Onlangs vernamen wij dat de provincie Gelderland zeker een half jaar geen nieuwe vergunningen verleent voor de bouw van nieuwe geitenhouderijen. Ook bestaande geitenstallen mogen voorlopig niet uit breiden. De provincie heeft dit besloten na een onderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat de gezondheidsrisico's voor omwonenden te groot zijn. Waarom geldt de uitbreidingsstop niet voor de geitenhouderij aan de Kamervoort 56 in Angeren?

20. Het provinciale besluit is gestoeld op onderzoeken van de RIVM1 en de GGD2. Hieruit blijkt dat (intensieve) veehouderijen en vooral geitenhouderijen negatieve invloed hebben op de gezondheid van omwonenden. Wat doet het college om haar inwoners te beschermen tegen de gezondheidsrisico's van de vee-industrie in het algemeen en die van de geitenhouderij in het bijzonder?
 
21. Als inwoners ziek worden als gevolg van de geitenstal (bv. Q-koorts of longontsteking) wie is er dan aansprakelijk voor de geleden schade door de slachtoffers?

22. In hoeverre is de gemeente aansprakelijk te stellen omdat er ondanks de vooraf bekende gezondheidsrisico’s toch een vergunning is verleend?

23. Is het college voornemens om de afwegingen en beslissingscriteria bij het verlenen van vergunningen voor nieuwvestiging en/of uitbreiding van intensieve veehouderij opnieuw te evalueren en met de kennis van nu te herdefiniëren?

23a. Zo ja, welke stappen gaan genomen worden en op welke termijn kunnen resultaten verwacht worden?
23b. Zo nee, waarom niet?

U bent hier