h

Antwoorden college op SP vragen 'actuele situatie Mariaplein Haalderen’

5 oktober 2018

Antwoorden college op SP vragen 'actuele situatie Mariaplein Haalderen’

Foto: Brian Claassen / SP Lingewaard

Sinds in 2002 de toenmalige supermarkt op het Mariaplein in Haalderen is gesloten, is het pand in verval geraakt. Dit tot grote ergernis van de inwoners van Haalderen. Vanuit de gemeente en vanuit de politiek wordt er al vele jaren over gesproken, maar tot op de dag van vandaag is er nog niets veranderd. In dit kader heeft SP raadslid Brian Claassen schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

SP vraag/antwoord college:

1. Wie is op dit moment de eigenaar van de voormalige supermarkt en de grond aan het Mariaplein in Haalderen?

Antwoord: Op dit moment is Josono Stones BV is eigenaar.

2. Zijn er inmiddels bouwplannen bij de gemeente ingediend? Zo ja, wanneer zijn deze plannen ingediend en wat behelsden deze plannen? Zo nee, is er bij de gemeente bekend waarom er nog steeds geen plannen zijn ingediend en wat is de reden daarvan?

Antwoord: Op dit moment is er nog geen aanvraag ingediend. Wel is er een schetsplan dat voorziet in sloop van het pand en herbouw van acht appartementen. In het verleden zijn twee aanvragen ingediend en ook twee bouwvergunningen verleend. Eén voor sloop en herbouw met appartementen en één voor verbouw van het bestaande pand tot zeven appartementen. De eigenaren hebben van deze vergunningen geen gebruik gemaakt. De in het verleden ingediende plannen bleken financieel niet haalbaar.

De gemeente heeft in 2017 een ontwikkelende partij verzocht om naar deze locatie te kijken en te onderzoeken of ze hiervoor een haalbaar plan zouden kunnen maken. Op verzoek van de gemeente hebben ze contact gezocht met Waardwonen. De ontwikkelaar is onlangs failliet gegaan maar Waardwonen heeft in principe overeenstemming bereikt met de eigenaar over de verwerving van dit perceel. Het streven van Waardwonen is eind oktober een go te kunnen geven. Op dat moment kan het plan, in afstemming met omwonenden, verder worden uitgewerkt en kan een aanvraag worden ingediend. Het plan van Waardwonen behelst de bouw van sociale huurwoningen.

3. Kan en wil het college zich inzetten om de bouw aan het Mariaplein te bespoedigen? Zo ja, welke acties kan en wil het college ondernemen?

Antwoord: Het college probeert waar mogelijk partijen te ondersteunen teneinde de bouw aan het Mariaplein te bespoedigen. Het college heeft zelf diverse partijen gevraagd om een herontwikkeling van deze locatie te onderzoeken en heeft zich, in principe, bereid verklaard om uit de Dekkergelden een bijdrage te leveren ter dekking van het exploitatietekort, zodat tot een haalbare exploitatie kan worden gekomen. Uiteraard kan hierover pas een definitief besluit genomen worden nadat alle gegevens zijn overlegd en de exploitatie is doorgerekend door een extern adviesbureau. Daarnaast is vooruitlopend op de besluitvorming van Waardwonen, in verband met de voortgang het flora- en fauna onderzoek al gestart, waarbij het college garant staat voor de kosten mocht e.e.a. toch niet doorgaan. Indien dit onderzoek nu niet zou worden uitgevoerd, zou de planontwikkeling maanden vertraging opleveren.

 

 

U bent hier