h

SUCCES SP: PROVINCIE GAAT DE GROOTSCHALIGE BOMENKAP IN GELDERLAND ONDERZOEKEN

22 mei 2019

SUCCES SP: PROVINCIE GAAT DE GROOTSCHALIGE BOMENKAP IN GELDERLAND ONDERZOEKEN

Vandaag tijdens de Statenvergadering stemde alle partijen in met het voorstel voor onderzoek naar de grootschalige bomenkap in Gelderland. De SP had het voorstel samen met FvD ingediend, uit zorgen om de grootschalige natuurafbraak die momenteel plaatsvindt.

Niet voor het eerst maakt de SP zich zorgen over het kapbeleid dat gevoerd wordt door onder meer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en gemeenten.

SP-statenlid Carla Claassen: 'Het heeft er alle schijn van dat het huidige kappen niet zozeer ingegeven is door natuurlijke noodzaak/beheer, maar vooral door een financiële prikkel die voortkomt uit Rijksbezuinigingen. Of en in welke mate dit daadwerkelijk het geval is, moet duidelijk worden uit de onderzoeksresultaten.’

Het kappen van bomen staat al geruime tijd ter discussie. Het gaat dan niet over regulier onderhoud/beheer. Langs provinciale wegen wordt de discussie gevoerd vanwege toe- of juist afnemende veiligheid. In natuurgebieden lijkt de discussie lastiger. Geeft kap juist ruimte aan biodiversiteit en komt het ‘oorspronkelijk’ landschap dan beter tot haar recht? Of wordt met de kap grootschalige kaalslag veroorzaakt en het evenwicht voor jaren volledig verstoord? De discussie rond het kappen van bomen ligt gevoelig, zeker sinds de inzichten over het belang van bomen bij de opslag van CO2 meer algemeen zijn geworden. Bovendien hebben bomen een belangrijke rol in het waterbeheer. Verschillende partijen in Gelderse staten, waaronder de SP, hebben zich bijvoorbeeld herhaaldelijk uitgesproken tegen het kappen van bomen om als biomassa in de energiecentrales op te stoken. Het duurt jaren voordat nieuw aangeplante bomen een vergelijkbare opslag hebben bereikt.

Claassen: ‘Er wordt al heel lang geld verdiend aan het kappen van bomen. Bomen worden voor allerlei doeleinden geplant en gebruikt. Echter wat nu opvalt, is de schaal waarop gekapt wordt. Het moment van toename van kappen lijkt enerzijds samen te vallen met het besluit van de overheid dat natuurbeheerders minder geld vanuit het Rijk voor hun taken krijgen. Anderzijds worden er subsidies verstrekt voor biomassa. Dat moet je niet willen. Op basis van de onderzoekresultaten gaat de SP zich opnieuw inzetten voor behoud en versterking van het Gelders groen.’

U bent hier