h

SP stemt niet in met Kadernota 2020 vanwege verkeerde prioriteiten college

27 juni 2019

SP stemt niet in met Kadernota 2020 vanwege verkeerde prioriteiten college

Afgelopen woensdag, 26 juni, stond de Kadernota op de Lingewaardse raadsagenda. In deze nota staat beschreven welke plannen het college voor ogen heeft. Omdat het college niet het publiekelijk belang, maar dat van de gemeenteraad en bedrijven voorop stelt, kon de SP niet instemmen met de Kadernota.

SP fractievoorzitter Brian Claassen: ‘Lingewaard kent, als gevolg van Rijksbeleid, net zoals de meeste andere gemeenten een tekort op de Begroting. Naar mening van de SP vraagt dat om financieel verantwoord beleid, gericht op het in balans brengen van de Begroting, waarbij het publiek belang voorop staat. Het college denkt daar, helaas voor de inwoners, anders over. Dat zien we terug in de keuzes en wensen van het college.

Zo wordt het gemeentehuis onnodig fors uitgebreid en willen ze ondanks alle extra vergaderruimten ook nog een vergaderlocatie realiseren in Huissen. Deze vergaderlocatie, niet noodzakelijk meer door de forse uitbreiding van het gemeentehuis, wil het college toch realiseren omdat zoals wethouder zei 'nou eenmaal in coalitieakkoord is opgenomen'. Een wens, opgenomen in een akkoord dat tot stand is gekomen ten tijde van een overschot op de Begroting. Nu de financiëlesituatie niet meer rooskleurig is en de uitbreiding van het gemeentehuis voor voldoende vergaderruimten zorgt zou een verstandig bestuur van de Huissense vergaderlocatie afzien. 

Ook wil het college, voor 4,5 miljoen euro, een tweetal Huissense bochten laten aanpassen zodat vrachtwagens daar een hogere snelheid kunnen aanhouden. En laat het college de inwoners ook meebetalen aan de opknap van bedrijfspanden, een taak waar normaliter de ondernemer zelf verantwoordelijk voor is.

Kortom, het college speelt ondanks het tekort op de Begroting graag Sinterklaas voor zichzelf, de gemeenteraad en bedrijven. De miljoenen kostende cadeaus komen voor rekening van de inwoners.

Zij moeten vrezen voor lastenstijgingen en nog minder noodzakelijke ondersteuning. Zo blijft de OZB stijgen, gaat de afvalstoffenheffing flink omhoog en gaat een 4 ton kostende taskforce, betaald van geld bedoeld om hulpbehoevende mensen te ondersteunen, op zoek naar een jaarlijks miljoen aan bezuinigingen op het sociaal domein.

Net zoals alle andere partijen heeft de SP er geen moeite mee als het sociaal domein tegen het licht wordt gehouden. En als daar maatregelen uit voort komen die tot besparingen leiden en die niet leiden tot slechtere zorg, kunnen ook wij daar mee instemmen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een doelgerichtere aanpak, betere samenwerking, vermindering van bureaucratie en preventie. Echter wanneer het werk van de taskforce leidt tot maatregelen die de hulpbehoevende mensen raken, dan kan het college rekenen op stevig verzet van de SP.

Voorstellen van de SP om af te zien van de onnodig forse uitbreiding van het gemeentehuis of van de dan overbodige vergaderruimte in Huissen werden weggewuifd. Dat gold ook voor het SP voorstel om subsidiëren van de opknap van bedrijfspanden te vervangen voor het aanbieden van een aantrekkelijke lening. De motie van GL, medeondertekend door de SP om het dure bochtenplan in de vrieskist te zetten,  zolang Lingewaard een tekort op de Begroting kent, werd verworpen.

Aangezien de Kadernota laat zien dat het college het belang van de gemeenteraad en bedrijven boven het publieke belang stelt en tijdens het debat halsstarrig weigerde een stap in de goede richting te zetten, kon de SP niet instemmen met de Kadernota. B06 stemde ook niet in met de Kadernota. Dat echter alleen vanwege de dubbelop uitbreiding van het gemeentehuis. De overige partijen stemde wel in de plannen van het college. 

U bent hier