h

SP verkiezingsprogramma 'Het sociale alternatief voor Lingewaard'

14 januari 2022

SP verkiezingsprogramma 'Het sociale alternatief voor Lingewaard'

De Lingewaardse SP presenteert haar verkiezingsprogramma 2022-2026. De SP biedt hiermee het sociale alternatief voor Lingewaard waarbij ingezet wordt op beleid dat voor iedereen werkt. De SP staat voor een sociaal, actief, groen en veilig Lingewaard waar goede zorg en andere noodzakelijke ondersteuning gegarandeerd is. Een gemeente waar voor iedere beurs bijgebouwd wordt, iedereen mee kan doen in de samenleving en dat alles in een prettige omgeving. Gebleken is dat de SP de rots in de branding is voor vele inwoners. De SP maakt het verschil voor mensen en staat met een ervaren team klaar om ook na de verkiezingen weer voor u aan de slag te gaan. Stem voor een sociaal, actief, groen en veilig Lingewaard. Stem SP, lijst 2. 

            
Foto: SP
     

       

           HET SOCIALE ALTERNATIEF

                VOOR LINGEWAARD

       

 

                  VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

 

INLEIDING

Ook Lingewaard gaat binnenkort weer naar de stembus en dan is een stem op de SP zeker het overwegen waard. Het SP-verkiezingsprogramma dat voor u ligt is samengesteld door de SP-leden. Het geeft u een goede indruk waar de SP voor staat en zich hard voor wil maken, samen met inwoners, organisaties en partijen. Kort samengevat zet de SP in op beleid voor een sociaal, actief, groen en veilig Lingewaard waar iedereen er toe doet en mee kan doen. Een gemeente waar men prettig kan wonen en goede zorg voor iedereen en andere noodzakelijke ondersteuning voor de inwoners gegarandeerd is. 

De SP wil graag besturen, maar alleen dán, wanneer we daarmee meer kunnen bereiken voor de inwoners dan vanuit de oppositie. Anders dan bij andere partijen zien wij onze sociale standpunten niet als mogelijk wisselgeld voor een andere agenda. Eén ding is zeker: de SP zal de zorgbehoevenden en de mensen die hen verzorgen nooit in de steek laten voor een plaats op pluche. Een bestuur met de SP zal zeker socialer zijn dan zonder de SP.

De SP biedt Lingewaard het sociale alternatief en staat met een ervaren team klaar om ook na de verkiezingen weer voor u aan de slag te gaan. Wilt u ook dat politiek Lingewaard een sociale koers vaart en daarbij bouwt aan een sociale, actieve, groene en veilige gemeente waar echt iedereen er toe doet en mee kan doen? Dan is een stem op de SP de meest logische keuze. Stem sociaal, stem SP *

Heeft u vragen over de inhoud van dit programma of wilt u weten hoe de SP denkt over andere zaken die niet genoemd zijn in dit programma? Neem dan gerust contact op met de SP. Dat kan via de mail lingewaard@sp.nl . Wij gaan dan graag met u in gesprek. Voelt u zich thuis bij de SP dan nodigen wij u graag uit om u aan te sluiten voor een beter Lingewaard. Wees welkom!

 

Het Sociale Alternatief voor Lingewaard

1)   Eerlijk transparant bestuur en correcte dienstverlening

2)   Goede zorg voor iedereen

3)   Fors bijbouwen voor jong én ouder   

4)   Fatsoenlijke bedrijven, echte banen, goed sociaal vangnet

5)   Lingewaard veilig op weg        

6)   Goede scholen, goed onderwijs 

7)   Lingewaard SPortief

8)   Kunst en Cultuur voor iedereen

9)   Lingewaards groen versterken  

10) Lingewaard schoner en duurzamer

11) Lingewaard diervriendelijk

12) Aanpak criminaliteit, geweld en overlast   

13) Financieel: Belang inwoners altijd voorop    

 

1) EERLIJK BESTUUR EN CORRECTE DIENSTVERLENING 

De SP zet zich in voor eerlijk, integer, transparant, betrouwbaar bestuur en goede dienstverlening. Openbaarheid moet de norm worden in Lingewaard. Daarbij horen ook eerlijke belangenafwegingen, begrijpelijke brieven en vlotte, heldere procedures. De gemeenteraad behoort juist en volledig voorgelicht te worden door bestuurders en ambtenaren om zo tot een goede afweging te kunnen komen en de controletaak goed uit te kunnen voeren. Het gemeentebestuur, de raadsleden en de ambtenaren behoren er voor alle inwoners te zijn. Bij het oplossen van problemen hoort het belang van de inwoners voorop te staan. Hulpbehoevendheid doet niets af aan de waardigheid van elk mens. Iedere hulpvrager dient met respect te worden behandeld.

 

2) GOEDE ZORG VOOR IEDEREEN 

Dat de SP vaak wordt geduid als ‘de zorgpartij’ is het logische gevolg van de enorme inzet voor goede zorg op zowel landelijk als lokaal niveau. In Lingewaard is dat niet anders. Met dank aan SP inzet werd het verstrekkings-proces eerlijker en respectvoller, werden chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd voor de meerkosten, werd de verstrekking en onderhoud van WMO-voorzieningen verbeterd, werd de privacy van WMO-gebruikers gewaarborgd en werden zorgbanen gered. 

Dat de SP onmisbaar blijft voor goede zorg blijkt uit het gegeven dat het college, ondersteund door de andere partijen, toch weer heeft ingezet op verschraling van de zorg. Zo is de toeslag chronisch zieken en gehandicapten weer geschrapt, is de toegankelijkheid voor huishoudelijke hulp gereduceerd, wordt de taak ‘wassen en strijken bij de huishoudelijke hulp weggehaald, wordt er stevig gekort op de uren huishoudelijke hulp en is het doelgroepenvervoer verschraald. De SP heeft zich flink verzet tegen deze maatregelen en samen met enkele andere oppositiepartijen verschillende andere verschralingen van de zorg weten te voorkomen. De SP zal ook de komende raadsperiode alles uit de kast trekken om de zorgafbraak te stoppen en voorstellen indienen om de zorg te verbeteren.

Goed toegankelijke zorg

Door stevige SP inzet werd het proces voor het verkrijgen van de zorg eerlijker. We maakten een eind aan het respectloos telefonisch afwimpelen van zorgaanvragers en het onrechtmatig niet verstrekken van een beschikking bij afwijzing,  waardoor de zorgaanvrager de afwijzing niet kon voorleggen aan de bezwaarcommissie en de rechter. Echter zijn we er nog niet helemaal. Nu is het zo dat het advies van een zorgprofessional voor de indicatiestelling niet hoeft te worden overgenomen. Dat gebeurt dan ook met grote regelmaat om zo een kostenbesparing voor de gemeente te behalen. Daardoor wordt lang niet altijd de zorg geleverd die nodig is. Dat moet anders. Wat de SP betreft wordt de indicatie door een onafhankelijk zorgprofessional gesteld in goed overleg met de zorgvrager. Dit zorgt voor een eerlijker proces, leidt tot betere zorg, leidt tot veel minder (of geen) inhuur van commerciële medische adviesbureaus en bespaart ambtelijke en juridische kosten.

Wanneer een partij zegt voor toegankelijke zorg te staan dan behoort ze ook in te zetten op zorg die voor iedereen betaalbaar is. Chronisch zieke mensen en gehandicapten moeten vaak rond zien te komen van een laag inkomen. Als gevolg van landelijk Rutte-beleid hebben deze mensen steeds minder te besteden. En dan worden deze mensen ook nog eens geconfronteerd met extra kosten als gevolg van hun ziekte of handicap. Daarom zet de SP zich in voor een zo laag mogelijke eigen bijdrage en zal wanneer het Rijk het gaat toestaan direct inzetten op het geheel afschaffen van de eigen bijdrage voor de inwoners met een laag en middeninkomen. De toeslag chronisch zieken en gehandicapten, die door de andere partijen is wegbezuinigd, komt wat de SP betreft terug.  

Zorgbehoefte leidend

De SP is de rots in de branding voor de chronisch zieken, gehandicapten, mantelzorgers en professionele zorgverleners. Dat was en blijft zo! Zorgaanvragers behoren te allen tijde respectvol behandeld te worden. Nodige hulp voor alle hulpbehoevenden behoort te allen tijde zo snel als mogelijk geleverd te worden. Niet een kostenbesparing voor de gemeente maar de daadwerkelijke behoefte van de zorgbehoevende inwoners moet leidend zijn. Mantelzorgers moeten ontlast worden en verdienen de mogelijkheid voor goede ondersteuning en meer waardering. De thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen verdienen een eerlijk loon en minder werkdruk.

Foto: Maurits Gemmink

Menswaardige zorg

Bij menselijke thuiszorg draait het om vertrouwen en goed contact van mens tot mens. Daarom zet de SP in op goede thuiszorg waarbij de mensen zoveel als mogelijk verzorgd worden door dezelfde zorgverleners. Dat is prettiger voor de mensen die afhankelijk zijn van de thuiszorg én voor de zorgverleners. Daarnaast wil de SP dat zorgbehoevenden de mogelijkheid behouden om zelf de zorg en voorzieningen te regelen via een persoonsgebonden budget (PGB). Voorzieningen die nodig zijn voor een leefbaar huis, zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving, of te wel voor een menswaardig leven, behoren altijd verstrekt te worden. En anders dan de andere partijen beknibbelt de SP niet op het pakket van noodzakelijke woningaanpassingen, hulpmiddelen, thuiszorg en het AVAN-vervoer.

Wassen en strijken bij de huishoudelijke hulp

In 2021 besloot de gemeenteraad om de taak wassen en strijken voor zorgbehoevenden die dat zelf niet meer kunnen weg te halen bij de huishoudelijke hulp en flink te korten op de uren huishoudelijke hulp. Omdat dit erg vervelend uitpakt voor deze zorgbehoevenden en tot banen leidt van huishoudelijke hulpen wees de SP deze verschraling van de zorg af. De SP diende meerdere malen voorstellen in om deze zorgverschraling te voorkomen echter vond helaas geen gehoor bij de andere partijen. De SP laat het er niet bij zitten en zal elke mogelijkheid aangrijpen om het wassen en strijken weer bij de huishoudelijke hulp onder te brengen. 

Zorgmeldpunt

De SP wil dat er een goed werkend centraal gemeentelijk zorgmeldpunt komt. Een meldpunt waar mensen terecht kunnen voor klachten en opmerkingen over de toegankelijkheid, passende verstrekking of over de kwaliteit en onderhoud van zorgvoorzieningen. Het meldpunt registreert alle klachten en opmerkingen, analyseert waar het goed en fout gaat, geeft dit door voor verbetering, bemiddelt zo nodig bij oplossingen, houdt contact met de melder tot het moment dat het probleem opgelost is. En registreert welke problemen opgelost zijn en welke niet. Deze informatie wordt vervolgens gedeeld met de gemeenteraad zodat zij weet welke stappen genomen moeten worden om problemen op te lossen.

Zorgbuurthuizen

Om eenzaamheid tegen te gaan en veilig wonen mogelijk te maken voor mensen die slecht ter been zijn maar niet de indicatie hebben voor een verpleegtehuis zet de SP in op het laten realiseren van de zogeheten ‘Zorgbuurthuizen’. Een Zorgbuurthuis is een kleinschalige voorziening op de schaal van de buurt dat zoveel mogelijk een gewoon woonhuis is. Een voor iedereen betaalbare voorziening waar ouderen zo lang mogelijk een normaal leven kunnen leiden in een vertrouwde omgeving. Waar samengewoond kan worden met een partner, ook al heeft de één zorg nodig en de ander niet. Met vers bereid eten, en zoveel mogelijk aansluiting bij de buurt, bijvoorbeeld door middel van een inloopfunctie. De schaal van de buurt zorgt ervoor dat mensen zoveel mogelijk hun eigen sociale netwerk behouden. En voor degene die zorg nodig heeft zijn er vaste, vertrouwde zorgverleners en is ook zwaardere zorg mogelijk, zodat gedwongen verhuizen op het einde van het leven zoveel mogelijk wordt voorkomen. Eveneens zal de SP zich inzetten voor behoud van kleinschalige (zorg)voorzieningen in de kernen, alle participatiepunten, repair cafés en open eetcafés en maakt de SP zich hard voor uitbreiding ervan.

Spoedige uitvoering VN-verdrag Handicap

Het VN-verdrag Handicap is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Nederland heeft dit verdrag in 2016 geratificeerd. Het verdrag geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Het VN-verdrag Handicap is glashelder over de rechten van mensen met een beperking of chronische aandoening. Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer of vrije tijdsbesteding. Het verdrag verplicht ook de gemeente Lingewaard en maatschappelijke organisaties op al deze terreinen zichtbare en merkbare vooruitgang te boeken. De SP blijft zich inzetten om deze vooruitgang te bespoedigen.

Op de bres voor de mantelzorgers en zorgmedewerkers   

Mantelzorgers zijn van groot belang voor de mensen die zij verzorgen en voor de samenleving. De SP staat pal voor de mantelzorgers in woord én daad. Daar waar andere partijen te veel zorg op de mantelzorgers willen afschuiven, wat tot steeds meer overbelasting leidt, wil de SP dat voorkomen. Niet alle mantelzorgers kunnen intensieve mantelzorg aan. De gemeente behoort ook dan hulp in de vorm van thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning te leveren.

De SP wil dat de mogelijkheid voor respijtzorg beter georganiseerd wordt en dat de gemeente zich meer gaat inzetten om eenzaamheid onder mantelzorgers tegen te gaan. Bijstandsgerechtigden die intensieve mantelzorg verlenen behoren vrijstelling van sollicitatieplicht te krijgen. Mantelzorgers die op grote afstand van de mantelzorgontvanger wonen en dichterbij willen wonen, moeten voorrang krijgen bij het verkrijgen van een huurwoning. Daarnaast wil de SP dat de mantelzorgers beter gewaardeerd worden. Dat doen we onder andere door het bedrag betreffende het mantelzorgcompliment te verhogen. Ook de zorgmedewerkers zijn een onmisbare factor voor goede zorg. De Lingewaardse SP zet zich in voor het behouden van zorgbanen zet bij aanbesteding van (thuis)zorg in op organisaties die hun personeel een eerlijk loon betalen.

Goede Jeugdzorg 

De SP wil dat jongeren (en ouders) de jeugdzorg krijgen die nodig is binnen de vastgestelde termijnen, dichtbij huis en zonder ingewikkelde bureaucratie. De SP zet maximaal in op preventie en vroegtijdige signalering, onder andere door consultatiebureaus, scholen en artsen. Ook jongeren met grote problemen moeten op professionele begeleiding en hulp kunnen rekenen. Jongeren (en hun ouders) in de jeugdzorg kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht. Voor alle organisaties waar met kinderen gewerkt wordt moet het protocol ‘herkenning kindermishandeling en huiselijk geweld’ (Veilig Thuis) in werking zijn.

Veel (jeugd-)zorgmedewerkers gaan gebukt onder enorme bureaucratische druk van administratieve verantwoording waardoor ze een groot deel van hun werktijd niet bezig zijn met hun vak en vele uren besteden aan zinloze administratie. Dat wil de SP graag aanpakken. De gemeente gaat, wat de SP betreft, samen met zorgverzekeraars, zorginstellingen en zorgpersoneel van start met het project ‘Haal de bureaucratie uit de zorg’ om een eind te maken aan alle overbodige administratieve handelingen in de zorg. Dat maakt de zorg niet alleen goedkoper, maar ook beter voor zowel het zorgpersoneel als voor de mensen die zorg nodig hebben.

Zorggeld naar zorg   

De SP staat voor doelmatige besteding van de zorggelden. De gelden bedoeld voor de zorg moeten ook daadwerkelijk besteed worden aan de zorg voor mensen. De SP accepteert het niet dat het zorggeld in de zakken van de zogeheten ‘zorgcowboys’ verdwijnt of besteed wordt aan andere zaken die vanuit andere financiële middelen betaald moeten worden.

 

3) FORS BIJBOUWEN VOOR JONG ÉN OUDER

 Het tekort aan woningen in Nederland is enorm en alsmaar groeiend. De vraag naar woningen is vele malen hoger dan het aanbod. Vele jongeren wonen nog bij hun ouders, terwijl ze graag een woning voor zichzelf willen hebben. Vele ouderen willen graag verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past maar kunnen deze niet vinden. Tienduizenden wonen noodgedwongen op een vakantiepark. Het aantal daklozen is verdubbeld. Voor sommige leeftijdscategorieën zelfs verdriedubbeld in de afgelopen tien jaar. Op een sociale huurwoning moet men meestal vele jaren wachten en vrijkomende koopwoningen zijn voor velen niet te betalen. Uit onderzoek gedaan in 2020 blijkt dat Nederland een tekort kent van 331.000 woningen, en dat tekort zal volgens dat onderzoek oplopen tot 419.000 woningen in 2025. Deze situatie is geen natuurverschijnsel dat plots aan de hemel is verschenen, maar bestaat al vele jaren en is verergert als gevolg van falend overheidsbeleid op zowel landelijk als lokaal niveau. Ook Lingewaard kent een serieus tekort aan sociale huurwoningen en koopwoningen in het zogeheten betaalbare segment. Het is daarom van groot belang dat Lingewaard flink laat bijbouwen en daarbij meer oog heeft voor woningzoekenden met een laag- en middeninkomen.

Foto: Brian Claassen

Een stem op de SP is een stem op nieuwbouwwijken waar huur- en koopwoningen in alle segmenten voor jong én ouder te vinden zijn. Verkeersveilige wijken met veel groen, voldoende speelruimte voor de kinderen en uitlaatplaatsen. De SP zet zich vooral stevig in voor de bijbouw van woningen voor woningzoekenden met een laag -en middeninkomen. En wil voorkomen dat rijke beleggers de betaalbare koopwoningen voor de neus van de starters weg kunnen kapen.

De SP ziet graag dat woningzoekenden wonend in Lingewaard of binding hebben met Lingewaard voorrang krijgen voor een huurwoning boven andere woningzoekenden van buiten de gemeente, uitgezonderd de urgentiegevallen. En blijft zich inzetten voor realisering van woonvoorzieningen met betaalbare woningen voor senioren die voorzien zijn van ontmoetingsplekken en zorgvoorzieningen, om eenzaamheid tegen te gaan en passende zorg te organiseren. Daar waar ouderen alleen of met hun partner samen met anderen prettig en veilig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen wonen.

Aangezien het verhogen van de huurprijzen leidt tot een lager besteedbaar inkomen zet de SP zich structureel in voor zo laag mogelijke huurprijzen. En wil de SP dat ouderen die hun gehuurde eengezinswoning willen verruilen voor een kleinere huurwoning niet geconfronteerd worden met een woonlastenstijging maar beloont worden met een verlaging van de woonlasten. Zo bedienen we ouderen die graag naar een kleinere woning willen verhuizen en bevorderen we de doorstroming waardoor een woning vrijkomt voor een gezin.

De financiële situatie van de Lingewaardse woningcorporaties en dan met name die van AA-status woningcorporatie Waardwonen is zodanig goed dat ze voldoende kunnen bijbouwen, de huurprijzen kunnen stabiliseren en waar nodig te verlagen. Op landelijk niveau strijdt de SP al jaren voor het afschaffen van de (ver)huurdersheffing die door het kabinet Rutte in 2012 is ingevoerd. Wat de SP betreft wordt deze extra belastingheffing op sociale huisvesting geschrapt. Daardoor krijgen woningcorporaties meer financiële ruimte om naar behoefte bij te bouwen, om de woningvoorraad goed te onderhouden, te verduurzamen en de huurprijzen te beperken. 

 

4) FATSOENLIJKE BEDRIJVEN, ECHTE BANEN, GOED SOCIAAL VANGNET 

De SP is een voorstander van het aantrekken en faciliteren van fatsoenlijke bedrijven. Dan hebben we het over bedrijven die niet voor overlast, onveiligheid en milieuvervuiling zorgen en hun personeel een eerlijk loon en goede werkomstandigheden bieden. Als het aan de SP ligt wordt er geen gemeentelijke grond verkocht aan bedrijven met een slechte reputatie. En huren we dit soort bedrijven ook niet in ook al zijn ze buiten Lingewaard gevestigd. Daarnaast kijkt de SP ook naar de impact op de omgeving. Met name de grote bedrijven moeten zoveel als mogelijk gecentraliseerd worden op het bedrijvenpark Bemmel/Huissen. Zo voorkomen we extra veel zwaar verkeer door Lingewaardse kernen. En vindt de SP het van belang dat er een goede milieucontroles bij alle bedrijven plaatsvinden.

Werkgelegenheid moet tot zoveel mogelijke betaalde banen leiden. Daarom zet de SP in op een doelmatige besteding van de gelden bedoeld om mensen naar een baan te begeleiden. Van bijstandsgerechtigden, die kunnen werken, verwachten we dat ze actief op zoek gaan naar een baan. Het is aan de gemeente om hen daarbij te helpen op een respectvolle en doelmatige wijze. Voor de mensen die moeite hebben met het solliciteren moet de gemeente een doelmatige sollicitatietraining organiseren. Wanneer een omscholing de kans op een baan serieus vergroot dan moet omscholing geboden worden.

Foto: SP

Om bijstandsgerechtigden, die langer dan een jaar in een bijstand-situatie zitten meer kans op een baan te geven wil de SP dat er ingezet wordt op een loonkostensubsidie bij het aannemen van mensen (minimaal 32 uur en 120% wettelijk minimumloon). Daarbij kiezen we voor een systeem waarbij de loonsubsidie voor de werkgever in twee jaar oploopt naarmate de tijd waarin iemand in de bijstand zit en langer aan het werk blijft. Zo helpen we baanzoekenden naar een baan voor tenminste twee jaar, een tijd waarin hij of zij zich voldoende heeft kunnen bewijzen en heeft kunnen leren om de baan vast te houden zonder loonkostensubsidie. Daarbij denken we aan een loonkostensubsidie van €2000,- voor het eerste jaar en €4000,- voor het tweede jaar. Zo zetten we de re-integratiegelden doelmatig in om mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde baan te helpen en bedrijven te ondersteunen die deze mensen lange(re) tijd in dienst nemen.

Wanneer mensen, ook mét hulp geen kans krijgen op de arbeidsmarkt, kijken we naar een mogelijk passende baan bij de gemeente, naar passend vrijwilligerswerk of naar de dagbesteding. Daarnaast zet de SP zich in voor zekerheid, goede begeleiding en zinvol werk met eerlijk loon voor mensen met een SW-indicatie en mensen die aangewezen zijn op beschut werk.

Sociaal minimabeleid

Nederland is een rijk land echter profiteren daar lang niet alle Nederlanders van. Het neoliberale beleid van Rutte en de zijnen pakt met name voor de lagere inkomensgroepen slecht uit. Vele Nederlanders leven als gevolg van het neoliberale beleid op of onder de armoedegrens. En dan hebben we het niet alleen over de mensen die van een uitkering moeten rond zien te komen maar ook over de groep werkende armen die alsmaar groter wordt. Het is aan de gemeenteraden in welke mate deze mensen ondersteund worden.

De SP zet in op een ruimhartig minimabeleid en wil de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor minimaregelingen naar 130% van het sociaal minimum trekken. Daarnaast mogen de mensen in de bijstand tot 1200 euro per jaar aan giften ontvangen van familie, vrienden of kennissen zonder dat dit verrekend wordt met hun uitkering.

Ter voorkoming van schulden zet de SP in op vroeg-signalering en snel actiebeleid. De allerarmste inwoners in financiële nood verwijzen we niet door naar de Kredietbank maar helpen we via de regeling Bijzondere Bijstand. Zo voorkomen we dat deze mensen door torenhoge rentepercentages nog dieper in de schulden komen wat vaak weer tot andere problemen leidt welke voorkomen moeten worden. Huisuitzettingen als gevolg van financiële nood moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Gezinnen met kinderen, ouderen, zieke mensen en gehandicapten laten we onder geen enkel bedding op straat zetten!

 

5) LINGEWAARD VEILIG OP WEG 

Van A naar B gaan, we doen het allemaal voor van allerlei doeleinden. Wat de SP betreft moet dat bovenal veilig kunnen. Daarom zet de SP zich vooral in voor veilig verkeer met extra oog voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. De SP investeert daarom graag in goede, veilige, fietspaden met extra oog voor alle fietsroutes naar de scholen en (sport-)verenigingen. De straten rondom scholen moeten ingericht zijn als schoolzone. En bevorderen we het fietsgebruik graag door meer fietsparkeerplaatsen. Daarnaast ziet de SP graag dat bij grote evenementen (tijdelijke) bewaakte fietsparkeerplaatsen gerealiseerd worden.

Foto: Brian Claassen
Daar waar het snelverkeer voor onveilige situaties zorgt moeten veiligheidsmaatregelen genomen worden. Bij plannen voor nieuwe wijken en wegen moet de veiligheid altijd bovenaan staan. Wegversmallingen die voor gevaarlijke situaties zorgen moeten vervangen worden door veiligere snelheid-remmende maatregelen. Verkeershufters die andere verkeersdeelnemers in gevaar brengen of onrechtmatig op een invalideplaats parkeren verdienen geen slappe waarschuwing maar een stevige aanpak.

De SP is geen voorstander van het afsluiten van de dijken maar wil wel dat er maatregelen worden getroffen om de veiligheid van het kwetsbare verkeer op de dijken te verhogen. Het plan voor auto-en motorluwe dijkwegen op de zondagen in de zomertijd kan op steun van de SP rekenen. Daarnaast ziet de SP graag dat het doorgaand zwaar vrachtverkeer uit de kernen geweerd wordt.

Daarnaast vindt de SP het van belang dat eenieder zich goed kan verplaatsen. Daarom zet de SP zich ook in voor goed openbaar vervoer en het AVAN-vervoer. De SP staat voor behoud van Lijn 33 en Lijn 300 inclusief de nachtverbinding naar Arnhem en Nijmegen. Alle bushaltes moeten zodanig ingericht zijn dat mensen met fysieke beperking ook gebruik kunnen maken van de bus. De bushaltes behoren voorzien te zijn van adequate reisinformatie en schuilgelegenheid. En anders dan de andere partijen beknibbelt de SP niet op het Avan-vervoer. 

Ook ziet de SP graag dat de OV-verbinding met Overbetuwe verbeterd wordt. Wat de SP betreft wordt er ook in het weekend gereden en de huidige rijtijd tot 18:00 uur naar tenminste 20:00 opgerekt wordt. Aangezien dit in handen ligt van de provincie is de Gelderse SP hiermee bezig. Daarnaast zet de Gelderse SP zich ook in voor financiële ondersteuning van de veerponten, wat van groot belang is om deze in de vaart te houden en de kosten voor gebruikers van een oversteek betaalbaar te houden.

 

6) GOEDE SCHOOLGEBOUWEN, GOED ONDERWIJS 

Onderwijs is de sleutel tot de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. De strijd voor goed onderwijs wordt vooral gestreden in de Tweede Kamer. Daar zet de SP zich in voor goed onderwijs voor iedereen, voor het verlagen van de werkdruk en een beter loon voor het onderwijspersoneel. De gemeente is verantwoordelijk voor goede huisvesting van scholen. De SP zet daarbij in op scholen met goede ventilatie, aangepast aan de meest recente inzichten en met voldoende ruimte waar kinderen goed, veilig en prettig buiten kunnen spelen.

Foto: Brian Claassen

De SP staat voor een uitgebreide aanpak van ontwikkelings- en leerachterstanden bij kinderen waarbij de gemeente goed samenwerkt met de scholen. Daarnaast verwachten we van de gemeente dat in samenwerking met de scholen, bibliotheken en organisaties als Stichting Lezen en Schrijven alles uit de kast getrokken wordt om laaggeletterdheid in en buiten de klas te bestrijden. Door naast onderwijs en kinderopvang ook vrijetijdsbesteding, ontspanning, sport en cultuur te bieden, krijgen alle kinderen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen.

 

7) LINGEWAARD SPORTIEF 

Sporten is niet alleen leuk om te doen, het is ook goed voor de gezondheid, bevordert de ontwikkeling van kinderen en vergroot de sociale samenhang. Daarom zet de SP zich graag in voor de nodige binnen- en buitensportaccommodaties, voor faciliteren en ondersteunen van buitensportevenementen en voor regelingen die deelname aan sport voor kinderen én volwassenen met een kleine beurs mogelijk maken. 

Accommodaties

De SP zet zich in voor voldoende binnen- en buitensportaccommodaties. Deze behoren ruim genoeg, goed onderhouden en bovenal veilig te zijn.  Afgelopen jaren bleek vooral dat Huissense sportclubs in de knel kwamen. Daarom pleitte de SP tijdens het sportdebat, voorafgaand aan de vorige verkiezingen, al voor een nieuwe multifunctionele sporthal in Huissen. Tijdens deze raadsperiode bleek dat ook de andere partijen de noodzaak hiervan inzien. Daar gaat dus aan gewerkt worden. Daarnaast heeft de SP aan de raad voorgesteld om onderzoek te laten doen voor een door HAVO gewenst kunstgrasveld in Haalderen. Dit voorstel werd helaas verworpen door de raad. Ook de komende raadsperiode gaat de SP bekijken of dit kunstgrasveld alsnog gerealiseerd kan worden. Daarnaast blijft de SP zich inzetten voor individuele sport en recreatie. Denk daarbij aan goede fietspaden, wandelroutes en veldjes geschikt voor bewegingsactiviteiten. En staat de SP ook voor het faciliteren en ondersteunen van buitensportevenementen in Lingewaard.

Foto: SP

Sport voor iedereen

De SP vindt het van belang dat kinderen op jonge leeftijd kennis maken met de sport en dat iedereen ongeacht het inkomen mee moet kunnen doen. Sporten op school is een basis waar alle kinderen bereikt worden om te leren sporten en bewegen. Dit bestrijdt overgewicht onder kinderen en op deze wijze leren kinderen hoe leuk het is om te sporten. Daarom moet er een minimum-sportnorm komen voor scholen, om te beginnen met drie uur sport en bewegen per week. De SP Tweede Kamerfractie zet zich daar voor in.

De SP wil dat het Kindpakket voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, waarmee bijvoorbeeld sportkleding gekocht kan worden, behouden blijft. En dat de kinderen op de basisschool een sportstrippenkaart krijgen waarmee ze gratis kunnen kennismaken met verschillende sporten. Ook wil de SP dat het persoonlijke budget van de Meedoenregeling verhoogd wordt zodat ook de volwassenen met een kleine beurs mee kunnen doen met de sport. Dit alles is niet alleen goed voor de ontwikkeling, gezondheid en welzijn van de kinderen en volwassen die gebruik kunnen maken van deze regelingen. Het levert de sportclubs meer betalende leden en extra subsidie op. Een win-winsituatie waar de SP als sportpartij zich graag voor inzet. 

Daarnaast wil de SP dat in elke kern voldoende buitenspeelruimte is. Daartoe kunnen ook schoolpleinen onder buurttoezicht worden opengesteld voor sporten en spelen van kinderen.

Open Club-gedachtegoed

De SP staat achter het Open Club-gedachtegoed. Een gedachtegoed dat moet leiden tot meer aanbod en levendigheid op de sportparken, ook als er bijvoorbeeld geen sporten worden beoefend. De SP ziet graag dat sportclubs samenwerken met andere sportclubs, scholen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Overdag, als er vaak geen trainingen zijn, kunnen scholen bijvoorbeeld deze velden gebruiken. Of een ouderenvereniging komt bijeen in de kantine om een kaartje te leggen. Ook administratieve taken kunnen gezamenlijk opgepakt worden. Ook het elkaar helpen als een andere vereniging bijvoorbeeld vrijwilligers tekortkomt op een feestavond, is onderdeel van deze groeiende filosofie. Zo moet de Open Club-gedachte bijdragen aan vitale verenigingen en efficiënt gebruik van de accommodaties.

 

8) KUNST EN CULTUUR VOOR IEDEREEN 

Kunst en cultuur zijn onmisbaar in een samenleving. Het draagt direct bij aan de ontwikkeling van mensen, brengt mensen dichter bij elkaar en geeft de kernen identiteit en extra smoel. Het Lingewaards culturele erfgoed bestaat uit een rijk verenigingsleven en vele monumenten met historie. De SP hecht veel waarde aan de historische kringen, musea, historische gebouwen en cultureel erfgoed zoals schutterijen. De gemeente behoort dit mooie goed te faciliteren en te ondersteunen wanneer het echt nodig is.

Kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn. De prijs van een abonnement of een kaartje of ticket moet zo laag mogelijk zijn. Ter voorkoming van sociale uitsluiting verhogen we het persoonlijke budget van de Meedoen-regeling en waken we over de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke en visuele beperking. 

Foto: Brian Claassen

Een bibliotheek is van enorme waarde voor de samenleving, niet alleen om boeken uit te lenen en mensen te informeren, maar ook als ontmoetingsplek, een plek voor huiswerk, leesbevordering, toegang tot computers, taalcursussen en allerlei culturele activiteiten. Met dank aan stevige SP-inzet, waaronder een grootschalige handtekeningenactie waarbij 4300 handtekeningen door de SP opgehaald werden, bleven alle grote Lingewaardse bibliotheken behouden. Met dank aan gezamenlijke voorstellen van de SP en de PvdA kwam de Bieb ook terug in de kleine kernen  en zorgde de SP voor een meerderheid in de raad om de Huissense Bieb onder te brengen in het Convent. De Bieb kon en kan altijd op de SP rekenen.

 

9) LINGEWAARDS GROEN VERSTERKEN

Lingewaard is de groene buffer tussen Arnhem en Nijmegen omringd door dijken, liggend tussen de Rijn en de Waal en doorkruist door de Linge. Park Lingezegen, mooie uiterwaarden, vruchtbare landbouwgronden, kersen- en perenboombongerds en groen ingerichte kernen. Dat moeten we koesteren. De SP zet zich stevig in voor een zo groen mogelijke Lingewaard.

Foto: Brian Claassen

De SP is zuinig op het Lingewaards landschap, de uiterwaarden, de dijkzone, de prachtige natuurvriendelijke oevers langs de Linge, parken, bomen, hoogstambongerds, hagen en laanbeplantingen. De SP wil niet dat het Lingewaards landschap nog meer opgeofferd wordt aan nog meer grote zonneparken. Zonnepanelen behoren op de daken en niet in de natuur of op vruchtbare agrarische gronden. Bij nieuwbouw geeft de SP de voorkeur aan locaties waar het groen niet of nauwelijks wordt aangetast. Bouwen in hoogwaardig groen wijzen we af. En alle wijken, dus ook de nieuwbouwwijken, moeten zo groen als mogelijk ingericht worden.

Bomen zijn goed voor mens, dier en milieu. Bomen verrijken de omgeving, zorgen voor verkoeling, verhogen het welzijn, nemen water en CO2 op, geven dieren kansen en verhogen de waarde van woningen. Bomen vormen het groene kapitaal. Daarom wil de SP dat er meer geïnvesteerd wordt in bomen en een betere bescherming van bomen door de kapcriteria aan te scherpen. Noodzakelijk gekapt groen moet altijd gecompenseerd worden en wanneer mogelijk altijd op of in de directe omgeving van de kaplocatie. Mogelijkheden om het groen in en buiten de kernen te versterken grijpen we met beide handen aan.

Daarnaast ziet de SP graag meer zogeheten klimaatbosjes en -bossen gerealiseerd in Lingewaard. Deze bossen, ingeplant met een mix van inheemse bomen, bosplantsoen en kruidenrijk grasland, nemen CO2 op uit de lucht, geven er zuurstof voor terug en zorgen voor versterking van de biodiversiteit. Planten, vogels, insecten en andere dieren kunnen er een plek vinden om te leven of voedsel te zoeken. Daarnaast zijn ze ook bedoeld om mensen van de groene omgeving te laten genieten. Zo wordt ook een natuurlijke buffer gevormd tussen de woonwijken en wegen.

Om vogels meer kansen te geven moet de gemeente stoppen met het kappen van bomen, maaien van bermen en uitbaggeren van sloten in de broedtijd. En wil de SP dat de gifspuit vervangen wordt door natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Daar heeft de SP de afgelopen raadsperiode dan ook op aangedrongen. Daarnaast wil de SP dat parken, bermen en oevers ecologisch beheerd worden. Om de oprukkende verstening tegen te gaan behoort de gemeente het ‘Tegel eruit, plant erin’ te stimuleren.

De SP koestert de uiterwaarden en zet zich graag in voor meer kansen voor natuur waar vogels en landdieren goed kunnen gedijen. Afgelopen raadsperiode was het de SP die de K3-Deltaplannen met betrekking tot de Gendtse Uiterwaarden probeerde bij te stellen teneinde meer natuur, loop-en leefruimte voor dieren en een beter waterleven te laten realiseren. K3-Delta mag immers heel veel gaan verdienen aan de zand- en kleiwinning waarvan een groot deel van ons allen is. Het is daarom heel redelijk om het bedrijf te vragen om het werkgebied na de zand- en kleiwinning ook weer zodanig op te leveren dat ook de natuur er goed op vooruit gaat. Helaas werd het SP-pleidooi alleen ondersteund door de PvdA. De SP blijft uitkijken naar mogelijkheden om het verlies van echte natuur door de te grootschalige ontgrondingsplannen te reduceren. 

Stichting Lingewaard Natuurlijk doet goed werk voor de Lingewaardse natuur en verdient daarmee ondersteuning van de gemeente. Daarnaast vindt de SP natuureducatie voor kinderen van belang. Waar mogelijk behoort de gemeente dit in samenspraak met de scholen en Lingewaard Natuurlijk te ondersteunen.

 

10) LINGEWAARD SCHONER EN DUURZAMER    

 De SP staat niet alleen bekend om de strijd voor een eerlijke overheid, eerlijk loon, goede zorg, sociale zekerheid en goed onderwijs maar ook voor de strijd voor een schoon milieu. En dat vaak ondersteund met acties buiten de politieke arena’s om. Dat zien we ook terug in Lingewaard. Zo voerden tientallen SP-ers, in de zomer van 2019, een week lang actie tegen het varend gif-ontgassen bij Fort Pannerden in Doornenburg. Dat als ondersteuning van de SP Tweede Kamerfractie die het voor elkaar kreeg dat het varend gif-ontgassen verboden werd.

Foto: SP

Daarnaast was de SP fractie actief in de gemeenteraad voor een schoner milieu. Zo drong de SP bij het college aan op het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord en de gifspuit te vervangen door natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups . En diende de SP een voorstel in voor een verbod van kankerverwekkende en milieuvervuilende glyfosaat op de gronden die door de gemeente verpacht worden aan agrarische ondernemers. Aangezien het college weigerde het Schone Lucht Akkoord te tekenen en andere partijen het glyfosaatverbod wegstemde zal de SP, in de hoop op voortschrijdend inzicht bij de tegenstemmers, nieuwe pogingen ondernemen.

De SP zet zich graag in voor een duurzame samenleving. Daarbij kijken we vooral op het verduurzamen van woningen en andere gebouwen die wat de SP betreft goed geïsoleerd moeten zijn en voorzien zijn van zonnepanelen. Daarnaast stimuleren we het fietsgebruik door ons in te zetten voor meer veilige fietsroutes en zetten we ons stevig in voor het versterken van het groen in en buiten de kernen.

Woningcorporaties behoren zorg te dragen voor goed geïsoleerde woningen voorzien van zonnepanelen. Dat vraagt om extra investeringen van de Woningcorporaties. Mede daarom heeft de SP, als één van de weinige politieke partijen, niet ingestemd met de (ver)huurderheffing en strijdt de SP in de Tweede Kamer tot op de dag van vandaag voor afschaffing van deze belasting die de bouw van meer huurwoningen en het verduurzamen van de woningvoorraad doet stagneren. Naast het energiezuinig maken behoren de woningcorporaties zich ook in te gaan zetten voor klimaatadaptatie. Daarbij denken we onder andere aan het ontkoppelen van regenpijpen, het beschikbaar stellen van regentonnen en het ‘vergroenen’ van schuurdaken die hiervoor geschikt zijn.

Daarnaast dient de Gelderse SP structureel voorstellen in voor het verduurzamen van huur- en betaalbare koopwoningen. En dat met succes. Zo zijn er ook al veel Lingewaardse huurwoningen verduurzaamd met provinciaal geld. Voor het verduurzamen van koopwoningen bestaat er een subsidiemogelijkheid vanuit het Rijk. Het is aan de gemeente om deze subsidie goed onder de aandacht te brengen van de inwoners. Daarnaast verwachten we ook van bedrijven en de gemeente dat zij zo energiezuinig mogelijk te werk gaan.

Ook de SP staat voor het meer opwekken van duurzame energie; echter kijken we bij elk duurzaamheidsproject kritisch naar wat de gevolgen zijn voor mens, dier en natuur. Zonnepanelen behoren niet in de natuur of op vruchtbare landbouwgronden maar zoveel mogelijk op de daken van woningen en bedrijven. Grote windmolens behoren, ter voorkoming van gezondheidsklachten, op voldoende afstand (tenminste 10 maal de masthoogte) van woningen gerealiseerd te worden tenzij alle direct omwonenden die binnen de overlastcirkel wonen akkoord gaan. Dat houdt concreet in dat de SP niet meewerkt met het realiseren van de 240 meter hoge windmolens van het bedrijf Caprice bij Angeren en Doornenburg.

 

11) LINGEWAARD DIERVRIENDELIJK

 Nederland wordt niet alleen bewoond door mensen. Er leven ook miljoenen kippen, varkens, koeien, katten, honden, reeën, vogels, egels en vele andere dieren. Veel besluiten en handelingen van de overheid zijn van invloed op het dierenwelzijn. Deze ‘inwoners’ kunnen niet voor hun eigen belangen opkomen, maar zijn afhankelijk van hoe wij mensen met hen omgaan en hoe de volksvertegenwoordigers, op landelijk en lokaal niveau, hun belang mee laten wegen bij besluiten. Uit onderzoek van Dier&Recht op basis van inzet en stemgedrag is de SP, op de Partij voor de Dieren na, de meest diervriendelijke partij van Nederland. Een partij die zegt voor sociaal beleid te staan behoort zich immers ook in te zetten voor de dieren.

Verantwoordelijkheid voor de dieren binnen de gemeentegrenzen

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen haar grenzen, of dat nu huisdieren zijn, dieren bij veehouderijen zijn of in het wild levende dieren zijn. Het is daarom belangrijk dat ook Lingewaard het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid gaat formuleren en democratisch gaat vaststellen en een wethouder daar verantwoordelijk voor maakt.  Zo weet de verantwoordelijke wethouder klip en klaar wat te doen staat en kan de gemeenteraad controleren of de wethouder zich houdt aan wat hem of haar is opgedragen.

Opvang en vervoer van gevonden dieren

Gemeenten zijn op grond van de wet verplicht om zwervend aangetroffen huisdieren op te vangen en minimaal twee weken te verzorgen voor de eventuele eigenaar. Het gaat hierbij ook om de zorg voor gewonde en zieke dieren. De gemeente moet hierover afspraken maken met professionele organisaties zoals dierenopvangcentra en dierenambulances. Dat moet gebeuren op basis van een financiering die tenminste kostendekkend is. Om te voorkomen dat dieren onnodig in de opvangcentra terechtkomen, bevordert de gemeente het chippen van katten en honden door bijvoorbeeld chipacties te organiseren. In zowel de papieren als de digitale gemeentegids behoren alle relevante gegevens vermeld te zijn op het gebied van dierenwelzijn, zoals dierenambulances, opvangcentra en het meldnummer voor dierenmishandeling en verwaarlozing.

Hondenbeleid met oog voor dierenwelzijn 

Honden moeten voldoende ruimte hebben om te kunnen rennen en te ravotten. Daarom wil de SP voldoende uitlaatplaatsen en uitbreiding van het aantal losloopgebieden. Daarnaast ziet de SP graag dat ook de gemeente informatie verspreidt over verantwoorde omgang met honden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan informatievoorziening in het Gemeentenieuws met betrekking tot oververhitting in de zomertijd en onderkoeling in de wintertijd.

Gemeentelijke hulp bij financiële nood  

Om dieren- én mensenleed te voorkomen wil de SP dat inwoners die onmogelijk de kosten van een noodzakelijke dierenartsbehandeling kunnen betalen een beroep kunnen doen op de gemeente. 

Dierenleed door oververhitting en onderkoeling voorkomen

Tijdens de hittedagen gebeurt het helaas ook in Lingewaard dat dieren in auto’s worden achtergelaten en dat dieren in weilanden lijden onder de hitte door gebrek aan schuilmogelijkheden en een tekort aan verkoelend water. De gemeente behoort voorafgaand aan de zomer in te zetten op preventie door middel van voorlichting. Tijdens de hittedagen behoren de gemeentelijke BOA’s extra uit te kijken naar dit soort situaties en indien nodig z.s.m. gepaste actie te ondernemen.

Foto: Brian Claassen

Respectvol omgaan met wilde dieren

De gemeente behoort bij het beheer van het openbare groen goed rekening te houden met wilde dieren. De gemeente behoort bij te dragen aan de natuurontwikkeling en het beheer van het groen af te stemmen op de bescherming van dieren en hun leefgebieden. Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten, behoren niet plaats te vinden in het voorjaar en in het broedseizoen.

Dieren zoeken vaak beschutting in het groen. Door minder frequent te maaien, worden kosten bespaard en blijft de beschutting voor dieren langer intact waardoor de kans op overleven groter wordt. Minder maaien is dus goed voor de gemeentekas, de portemonnee van de burger en de dieren. 

Diervriendelijke stallen 

De SP wil dat alle goede zorg voor de dieren in de Lingewaardse dierenparken gewaarborgd is. En dat de gemeente zorg draagt voor structurele controle op de brandveiligheid van grote dierenstallen. Vanuit het oogpunt van overlast en de gezondheid voor de omgeving en dierenwelzijn werkt de SP niet mee aan het mogelijk maken van megastallen.

Rekening houden met wilde dieren tijdens bouw en onderhoud

Ook bij bouw- en onderhoudswerken in de openbare ruimte moet rekening gehouden worden met de dieren. Zo kunnen beschoeiingen langs de waterkant worden voorzien van uittreedtrapjes voor amfibieën, eenden en katten. Bij (nieuw)bouwprojecten wordt gezorgd dat vleermuizen, gierzwaluwen, mussen en andere wilde dieren, die gebruik maken van onze woningen en kantoren, ook een plek krijgen in de ontwerpen. Denk hierbij aan het inbouwen van vleermuiskasten of het gebruik van speciale huismusvriendelijke dakpannen.

Strikte voorwaarden bij de organisatie van evenementen met dieren

De SP wil dat de gemeente strikte voorwaarden stelt aan het organiseren van evenementen met dieren zodat dierenwelzijn goed gewaarborgd is. Niet alleen in woord maar ook in daad, dus met goede controle op locatie van begin tot einde van het evenement. Organisatoren van evenementen moet structureel goed duidelijk gemaakt worden dat de gemeente geen dierenleed en verwaarlozing accepteert. We accepteren dus geen vastgeketende roofvogels op de drukke braderieën en accepteren geen misstanden op de Bemmelse Ponymarkt. Daarnaast wil de SP dat de maximale ‘staan tijd’ op de Ponymarkt voor de paarden, pony’s en ezels gereduceerd wordt tot maximaal 5 uur. We accepteren het niet dat de dieren geruime tijd voor aanvang en na afloop nog op of nabij de marktlocatie staan. In de Tweede Kamer zet de SP zich in om de duur van het dierentransport, omwille van dierenwelzijn, te reduceren tot 2 uur.  Daarmee bereiken we tevens mee dat de dieren niet langer verhandeld worden aan opkopers uit de Oostbloklanden die ook op de Bemmelse Ponymarkt actief zijn.

Tegen de hobbyjacht

De SP is tegen de jacht en daar zijn vele goede redenen voor. Ten eerste leidt de jacht tot veel gewonde dieren. Uit onderzoek blijkt dat 36% van de dieren met hagel in het lichaam moet zien te overleven. Veel dieren raken dus gewond, leven verder met een handicap of creperen langzaam en pijnlijk buiten het zicht. Ten tweede geeft jacht een grote verstoring in de natuur en veroorzaakt onrust en angst onder de dieren. Ten derde is het zo dat jacht sociale en familiestructuren kapot maakt: zo missen jongen hun ouders en verhongeren. Ten vierde komen rondom de jacht veel overtredingen en misstanden voor wat niet alleen tot dierenleed leidt maar ook tot gevaarlijke situaties voor de direct omwonenden en bezoekers van het buitengebied. Tot slot: de jacht is niet effectief gebleken om de aantallen terug te dringen. De natuur zorgt er namelijk voor dat dieren voor meer jongen zorgen naar mate er meer vroegtijdig sterven. Daarom wil de SP dat een jachtverbod als voorwaarde gesteld wordt bij het verpachten van gemeentelijke gronden. Agrarische ondernemers behoren te kiezen voor diervriendelijke verjagingsmethoden en kunnen ‘schade’ aan gewassen, veroorzaakt door het wild, verhalen bij de overheid. 

 

12) AANPAK CRIMINALITEIT, GEWELD EN OVERLAST

Veiligheid is een basisbehoefte, van belang voor een fijn leven. Iedereen heeft recht op veiligheid. De SP zet zich zowel op landelijk als lokaal niveau in voor een zo veilig  als mogelijke samenleving. Daar waar de VVD koos voor harde bezuinigingen op de politie, brandweer, de ambulance en de GGZ, zet de SP zich structureel in voor meer investeringen in deze hulpdiensten en de zorg. Volgens een doorrekening van het CPB van de verkiezingsprogramma’s wil de SP meer investeren in binnenlandse veiligheid dan de VVD en het CDA bij elkaar. De SP staat voor de veiligheid in woord én daad. Lingewaard is geen onveilige gemeente. Dat wil niet zeggen dat er nooit wat gebeurt in onze gemeente. Ook in Lingewaard vindt regelmatig overlast, geweld en criminaliteit plaats. Ook in Lingewaard komen ongevallen en branden voor. Daarom mag het hoofdstuk veiligheid niet ontbreken in een verkiezingsprogramma van een partij die veiligheid hoog in het vaandel heeft staan.

De SP accepteert geen geweld, overlast en criminaliteit van welke aard dan ook. En staat voor de hulpverleners die ongestoord hun werk moeten kunnen doen. De burgemeester moet actief gebruik maken van alle bevoegdheden en mogelijkheden die tot zijn of haar beschikking staan om de openbare orde te handhaven en ondermijning te bestrijden.

Nederland kent als gevolg van de Rutte-bezuinigingen op de politie een forse schaarste aan politieagenten. Deze schaarste wordt verdeeld over de regio’s. Burgemeesters zetten zich stevig in voor voldoende agenten in vooral hun eigen gemeente. Het is een ongewenste situatie die helaas realiteit is en veroorzaakt door de kabinetten Rutte. Ter voorkoming dat Lingewaard het kind van de rekening van de bezuinigingsdrift wordt behoort ook onze burgemeester zich stevig in te zetten voor voldoende politiecapaciteit voor onze gemeente.

De politie behoort goed zichtbaar op straat te zijn, de wijken goed te kennen en per telefoon, app, mail of twitter goed en snel bereikbaar te zijn. De politie, brandweer en de ambulancedienst moet 24 uur per dag beschikbaar zijn en binnen de vastgestelde aanrijtijden arriveren op de locatie waar ze nodig zijn.

Foto: SP

De gemeente behoort een koppeling te maken tussen welzijn, sport en veiligheid zodat probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk kan worden gesignaleerd en aangepakt. Huiselijk geweld is geen individueel of gezinsprobleem maar een maatschappelijk probleem en dient als zodanig aangepakt te worden.

Bij misdraging past een lik-op-stuk beleid en een grote pakkans. Overlast gevende jongeren én hun ouders worden aangesproken bij wangedrag. Ernstig overlast gevend en intimiderend gedrag door jongeren moet stevig worden aangepakt. Schadekosten moeten altijd, zo veel mogelijk, verhaald worden op diegenen die deze schade veroorzaken. Op scholen en in het jongerenwerk moet voorlichting gegeven worden over het drugsgebruik en de gevaren van loverboys. We staan geen prostitutie en drugshandel toe in Lingewaard.  

Om overlast en criminaliteit tegen te gaan is het ook van belang dat verdachte of onveilige situaties gemeld worden door onze inwoners. Van belang is dat de politie de meldingen serieus neemt, indien nodig zo snel als mogelijk er naar handelt en zorgt een terugkoppeling.

Oplichting en inbraak moet zoveel mogelijk bestreden worden. Naast het zo snel mogelijk opsporen en oppakken van de daders pleit de SP voor een jaarlijkse gerichte voorlichtingscampagne ter voorkoming van oplichting en inbraakpreventie, uitgevoerd door de wijkagent. Initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen behoren ondersteund te worden door de gemeente.

Voorkomen moet worden dat mensen door financiële problemen en gebrek aan perspectief in een hoek worden gedreven en geen andere uitweg meer zien dan de criminaliteit. Als mensen zich door criminelen laten verleiden om hun zolder vol met wietplanten te zetten of om zich als dekmantel voor het witwassen van crimineel geld te laten gebruiken is het eigenlijk al te laat. Daarom zet de SP ook in op echte banen, op een sociaal minimabeleid, drukken wij mensen in financiële nood niet nog verder in de schulden en investeren wij in maatregelen ter voorkoming dat mensen afglijden. Ook zo nemen we de criminelen de wind uit de zeilen.

Drugslabs worden vaak in leegstaande schuren van boeren in het buitengebied ingericht. Het is mede daarom verstandig om de boer de mogelijkheid te geven om in ruil voor het weghalen van een leegstaande grote schuur mee te werken aan het laten realiseren van een woning, bed & breakfast, caravanstalling, zorgboerderij of kinderopvang. Daarnaast is het van belang dat inwoners in het buitengebied met grote schuren bewust worden gemaakt van de risico’s bij het verhuren van schuren aan derden.

Afvaldumping, wildcrossers, natuurvernieling, roekeloos schietgedrag door jagers, stroperij en dierenverwaarlozing, ook dat komt met regelmaat voor in het Lingewaardse buitengebied en uiterwaarden. De SP ziet dan ook graag dat de politie en/of BOA’s zich vaak laten zien in deze gebieden en ook daar een lik-op- stuk beleid voert.

Het belang van Lingewaard moet binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) goed behartigd worden. Wat de SP betreft volgt er stevig verzet bij VGGM plannen die er toe gaan leiden dat de veiligheid binnen onze gemeente wordt gereduceerd. Kansen om de veiligheid, met name op het gebied van de aanrijtijden te verbeteren, moeten met beide handen worden aangegrepen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het naar Lingewaard halen van een ambulancepost. De brandweer moet zijn taken goed kunnen uitvoeren. De vrijwilligers die onmisbaar zijn bij het bestrijden van onder andere branden en bij andere hulpverlening behoren daarvoor fatsoenlijk beloond te worden en moeten zo veilig mogelijk hun belangrijke werk kunnen uitvoeren. De SP zet zich daarvoor in op zowel landelijk als lokaal niveau.

 

13) LINGEWAARD FINANCIEEL: BELANG INWONERS VOOROP  

Lingewaard kent een Begroting van 113 miljoen euro (2022). Dat is voldoende geld voor goed beleid dat werkt voor iedereen. Het is echter wel van belang dat de juiste keuzes gemaakt worden. De SP kiest daarbij altijd voor het belang van de inwoners. De SP zet in op beleid waarbij de beschikbare gelden doelmatig ingezet worden voor de inwoners en geldverspilling zoveel mogelijk wordt tegen gegaan.

De door het Rijk beschikbaar gestelde gelden en door de gemeenteraad begrote gelden voor zorg, re-integratie en armoedebestrijding moeten zo optimaal mogelijk ingezet worden voor het beoogde doel. Voorkomen moet worden dat dit geld in de ‘verkeerde zakken’ verdwijnt of ingezet wordt voor zaken die vanuit andere potjes betaald behoren te worden.

Daarnaast waakt de SP over de besteding van gemeentelijke bijdragen en subsidies. Ook deze gelden behoren doelmatig en rechtmatig besteed te worden. Daarnaast behoort ook de ambtelijke organisatie op een kostenefficiënte manier te werk te gaan. Onnodige bureaucratie, structurele externe inhuur en juridische conflicten moeten zoveel als mogelijk vermeden worden.

Anders dan andere partijen pleit de SP niet voor rondwegen bij Huissen en Haalderen. Deze rondwegen, die samen circa 50 miljoen euro kosten, zijn simpelweg niet haal-en betaalbaar voor een gemeente zoals Lingewaard.

De SP is niet op aard om het CV van wethouders op te leuken maar om het belang van de inwoners te dienen. Daarom toetst de SP elk voorstel van het college of deze het algemeen belang echt dient. Is dat niet het geval dan wijst de SP dat voorstel af.

Het college dient zich te houden aan het vastgesteld beleid, dient geen toezeggingen te doen zonder dat er een raadsbesluit aan ten gronde ligt en dient gerechtelijke uitspraken in het voordeel van inwoners te respecteren. Dat voorkomt willekeur, narigheid voor de inwoners en langdurige (dure) juridische conflicten.

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van een bedrijvenpark, de ondernemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfspand. De SP vindt het prima als bedrijven hun gevels een meer representatieve look willen, maar dan behoren ze dat wel zelf te betalen. Daar denkt de raad helaas anders over. De gehele coalitie en sommige andere oppositiepartijen laten de inwoners mee betalen voor een meer representatieve look van bedrijfspanden via het Gevelfonds. Als het aan de SP ligt komt hier zo gauw als mogelijk een einde aan.

Ook ziet de SP geen heil in de grote uitgave van 400.000 euro per jaar aan de lobbyclub die zichzelf de mooie naam ‘Groene Metropool regio Arnhem-Nijmegen’ heeft aangemeten simpelweg omdat deze lobbyclub onze gemeente heel veel geld kost en er geen enkele aanwijzing is dat het Lingewaard meer gaat opleveren. De SP kiest, anders dan de andere partijen, er niet voor om 400.000 euro per jaar in een grabbelton te gooien in de ijdele hoop dat er misschien af en toe een cadeautje uitvalt maar kiest voor een zekere besteding van de beschikbare gelden voor een beter Lingewaard.

De SP is geen voorstander van de hondenbelasting. Meerdermalen heeft de SP samen met D66 tevergeefs getracht deze middeleeuwse belasting af te afschaffen. Zolang er geen meerderheid in de raad te vinden is voor het afschaffen van deze belasting zal de SP zich inzetten voor een zo laag mogelijke hondenbelasting.

De SP zet zich in voor een eerlijke WMO-procesgang waarbij niet een ambtenaar maar een onafhankelijke zorgprofessional, in goed overleg met de zorgvrager, de indicatie stelt. Deze WMO-procesgang leidt tot minder beroep op ambtenaren, minder beroep op de bezwaarcommissie, minder inhuur van commerciële medisch adviesbureaus, en minder rechtszaken. Kortom, het leidt tot een besparing van gelden die de SP veel liever aan goede zorg besteed ziet worden.

Daarnaast zet de SP in op een meer effectieve wijze om bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen wat tot minder uitkeringen leidt. De SP ziet graag dat de nu nog niet verkochte gronden, bedoeld voor bedrijven, verkocht worden en zet stevig in op meer woningen in alle kernen. De SP wil dat er tot 2030 tenminste 1700 woningen bijgebouwd worden in Lingewaard. Dit genereert meer opbrengsten voor de gemeente, sportclubs, verenigingen, horeca en de winkels.

Stem voor een sociaal, actief, groen en veilig Lingewaard. Stem SP, lijst 2.   

 

U bent hier