h
15 december 2020

SP wijst verschraling doelgroepenvervoer af

Afgelopen donderdag heeft de SP, anders dan alle andere partijen, tegen de Wmo-verordening Doelgroepenvervoer gestemd. Dat vanwege de verschraling van dit vervoer door het aantal te reizen kilometers te verlagen van 2000 km naar 1500 km per jaar. 

Lees verder
12 december 2020

Gezamenlijke inzet SP en PvdA leidt tot verbetering Wmo-plan college

Afgelopen donderdag werd de verordening maatschappelijke ondersteuning, waarin de regels voor de WMO staan opgenomen, voorgelegd aan de Lingewaardse raad.

Lees verder
8 december 2020

SP vraagt Lingewaarders naar ervaring met de WMO

De hulpdienst van de Lingewaardse SP vraagt zorgbehoevenden naar hun ervaringen met de WMO. Dat met als doel om een beter beeld te krijgen van de recente uitvoering van WMO beleid, deze waar nodig te verbeteren en te helpen bij het verkrijgen van nodige zorg als dat gewenst wordt.

Lees verder
19 november 2020

Succes SP: GEDUPEERDEN TOESLAGENAFFAIRE MOGEN SCHADEVERGOEDING HOUDEN

Lingewaardse slachtoffers van de toeslagenaffaire die rond moeten komen van een bijstandsuitkering  hoeven niet langer te vrezen dat de voor de kerst, door het Rijk uitgekeerde, schadevergoeding verrekend wordt met bijstandsuitkering. Het SP voorstel om zo’n verrekening te voorkomen is door de Lingewaardse raad aangenomen. 

Lees verder
14 november 2020

SP ‘Ook mantelzorgers verdienen extra waardering in coronatijd’

Lingewaard ontvangt vanuit het Rijk en de provincie 1.3 miljoen euro ondersteuningsgeld bedoeld om ondernemers, ambtenaren, organisaties én inwoners in coronatijd te ondersteunen. Omdat vele mantelzorgers onder nog hogere druk dan normaal zijn komen te staan als gevolg van corona is de SP van mening dat ook deze inwoners in aanmerking moeten komen voor een deel van het ondersteuningsgeld. Daarom dient de SP tijdens de raadsvergadering van 19 november een voorstel in, met als doel het mantelzorgcompliment eenmalig te verhogen met 100 euro. Dit bedrag dient als een stukje extra waardering voor de mantelzorgers. Daarnaast blijft de SP zich natuurlijk ook inzetten voor het beter ontlasten van mantelzorgers.

Lees verder
8 november 2020

SP wijst Begroting 2021 af vanwege verschraling sociale voorzieningen

De SP heeft afgelopen donderdag niet ingestemd met de Begroting 2021. Dat vooral vanwege de grote bezuinigingen op het sociaal domein. Bezuinigingen die tot verschraling van voorzieningen voor vooral de meest kwetsbare mensen leiden.

Lees verder
4 november 2020

SP ‘Stop gebruik landbouwgif op gemeentelijke gronden’

De SP dient vanavond een voorstel in om het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat te verbieden op de gronden die door de gemeente verpacht  worden. Dat omdat het gebruik van het gif tot aantoonbare schade leidt bij mens, dier en milieu.

Lees verder
20 oktober 2020

SP: ‘Gendtse Waard verdient beter’

Foto: Brian Claassen / Brian Claassen

Afgelopen donderdag stond de besluitvorming omtrent herinrichtingsplan Gendtse Waard op de raadsagenda. Na uitvoering van het plan zal het westelijk deel van de Gendtse Waard grotendeels uit water bestaan. Het betreft een wateroppervlakte van 76 hectares, vergelijkbaar met het oppervlakte van ongeveer 152 voetbalvelden. Dat met grote waterplassen met variërende dieptes tot 26 meter diep. De mate van de ontgronding deed de SP en de PvdA tegen het plan stemmen.

Lees verder
19 oktober 2020

Succes SP ‘Geen huurprijsstijging boven inflatiecorrectie inzet bij prestatieafspraken

Tijdens de raadsvergadering omtrent de Nota Wonen stelde de SP voor dat het college zich bij de jaarlijkse prestatieafspraken inzet op een maximum huurprijsstijging die de inflatiecorrectie niet overstijgt. Dat om een forse verhoging van de huurprijzen te voorkomen. Het voorstel dat van meet af aan ondersteund werd door de PvdA, GL en D66 werd uiteindelijk unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Lees verder
18 oktober 2020

Voorstel oppositie 'meer bijbouw betaalbare sectorwoningen' verworpen

In gelul kun je niet wonen. Meer dan ooit is deze uitspraak van Jan Schaefer van toepassing, helaas ook in Lingewaard. Want waar alle partijen tegenwoordig de mond vol hebben van ‘betaalbaar bouwen’, ‘meer sociale huurwoningen’ en ‘bouwen naar behoefte’, stemt de meerderheid van de raad doodleuk tegen voorstellen om precies dát te doen. Dat terwijl we echt moeten zorgen voor meer betaalbare woningen in Lingewaard. Zodat ook de jongeren hier een woning kunnen huren of kopen en ouderen kleiner kunnen gaan wonen als ze dat willen. Zodat mensen die met spoed een woning nodig hebben dat ook tijdig kunnen krijgen.

Lees verder

Pagina's